สมุดโทรศัพท์ กก.ตชด.21

สมุดโทรศัพท์ กก.ตชด.21

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด. ๒๑
ตำแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ หมาเหตุ
ผกก.ตชด. ๒๑ พ.ต.อ. ปรัชญ์ สุนทรพิมล  ๐๘๖-๖๐๐-๔๓๕๓
รอง ผกก.ตชด. ๒๑(๑) พ.ต.ท. มนต์ไชย สุธรรมวรไชย ๐๙๔-๓๖๒-๙๔๕๙
รอง ผกก.ตชด. ๒๑(๒) พ.ต.ท. ประสพโชค จันทราเรืองฤทธิ์  ๐๙๘-๕๕๒-๕๘๘๕
รอง ผกก.ตชด. ๒๑(๓) พ.ต.ท. บุญเลื่อน  กุมภาว์ ๐๘๑-๙๕๕-๕๖๗๙
สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๑ พ.ต.ต. แสน ซิวประโคน 086-292-2060
รอง สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ. ชาญยุทธ สุนทราวิรัตน์ ๐๘๖-๐๐๕-๕๓๓๑
รอง สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ. เศรษฐา ฉลวยศรี ๐๘๔-๓๓๑-๖๕๙๓
รอง สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ. วิษณุกร เจริญยิ่ง ๐๙๓-๓๓๘-๕๕๙๗
รอง สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท.หญิง วันรัฐ ชัยอินชะ ๐๘๑-๙๒๐-๖๓๔๔
สว.ขว.กก.ตชด. ๒๑  
รอง สว.ขว.กก.ตชด. ๒๑ 
รอง สว.ขว.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท. ไชยวัฒน์ ฉิมมาลี 083-384-9405
สว.ผงป.กก.ตชด. ๒๑ พ.ต.ท. สมศักดิ์ ภาโว ๐๘๑-๔๑๔-๓๑๓๓
รอง สว.ผงป.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ.หญิง วรรณรัฎ วรรณวิจิตร ๐๘๙-๖๐๒-๖๖๘๒
รอง สว.ผงป.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ.หญิง สุรีย์นุช ไขกระโทก ๐๘๕-๔๙๐-๐๐๗๒
รอง สว.ผงป.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท. โกเมน ทวีเลิศ ๐๘๔-๔๓๑-๘๖๒๓
รอง สว.ผงป.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท. จิรวัฒน์ ลมสูงเนิน ๐๘๐-๗๙๘-๕๒๓๖
สว.กบ.กก.ตชด. ๒๑ พ.ต.ท. ธนพัน สุพัฒนวรางกูร ๐๘๕-๗๖๘-๒๖๘๑ ๐๘๕-๑๐๕-๕๖๓๙
รอง สว.กบ.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ. ปรัชญา อาภาอมร ๐๘๖-๒๕๔-๕๑๒๕
รอง สว.กบ.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ.หญิง นภัสศรณ์ บังทอง ๐๘๙-๘๔๕-๗๖๖๑
รอง สว.กบ.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท.หญิง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี ๐๘๗-๑๔๔-๙๐๘๙
สว.กง.กก.ตชด. ๒๑ พ.ต.ท.จารุพงษ์ สะอาดยิ่ง ๐๖๒-๑๖๗-๙๒๖๐ 
รอง สว.กง.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ.หญิง นันทิชชา ชาลีเครือ ๐๘๖-๒๙๕๔๗๙๙
รอง สว.กง.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.อ.หญิง มยุรี ใหญ่เลิศ ๐๘๗-๐๑๒-๑๗๓๑
รอง สว.กง.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท.หญิง บุษยมาศ บุญนำ ๐๘๘-๓๔๘-๔๘๗๘
รอง สว.กง.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท.หญิง เกณิกา ตรีวิเศษ 085-360-8618
รอง สว.กทบ.กก.ตชด. ๒๑ ร.ต.ท. ไพรวัน จันคลัง ๐๘๑- ๓๘๙-๘๐๗๒
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๑ พ.ต.ท. ทำนอง ศรีคุณ ๐๘๗ - ๒๕๙๖๙๕๗
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๑(๑) ร.ต.อ. สมภพ สุรัมย์ ๐๘๗ - ๙๕๖๐๐๘๘
ผบ.มว.สื่อสาร ร้อย ตชด. ๒๑๑ ร.ต.ท. สมปอง คำโสภา ๐๘๐ - ๓๓๒๖๙๕๒
ผบ.มว.ทนท.ศปก.สื่อสาร ๒๑ ร.ต.ท. เกริกเกียรติ เจริญพันธ์ ๐๘๕ - ๔๑๘๖๗๓๒
ผบ.มว.ทนท.หน.งานช่างสื่อสาร ร.ต.ท. วีระพล จริยา ๐๘๑ - ๙๔๐๕๓๓๘
ผบ.มว.ขส.ร้อย ตชด. ๒๑๑ ร.ต.อ. บุญถิ่น โภคาพานิชย์ ๐๘๔ - ๘๓๕๘๓๐๓
ผบ.มว.แพทย์ ร้อย ตชด. ๒๑๑ ร.ต.อ.หญิง ตุ๊กตา เสาเวียง ๐๘๖ - ๘๖๖๗๑๖๕
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๒ พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด ๐๘๕ - ๒๐๒๑๒๖๑
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๒(๒) ร.ต.อ.หญิง คำพลอย นันทวงศ์
นายตำรวจโครงการพระราชดำริ ร.ต.อ.คำพลอย นันทวงศ์ ๐๘๐ - ๗๒๕๑๔๓๓
ผบ.มว.พก.ร้อย ตชด. ๒๑๒ ร.ต.ท. ทองสุก ศรีโยธี ๐๘๖ - ๘๗๐๙๒๘๗
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย พ.ต.ท. วีระพงศ์ ชินโคตร ๐๘๐ - ๑๖๙๐๒๖๒
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย ร.ต.ท. สรกฤช ตะเกิงผล
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านโคกแสลง ร.ต.ท. เอกชัย สาคร ๐๘๖ - ๒๔๓๕๑๙๑
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ร.ต.ท. ประธาน แสงเพชร ๐๘๗ - ๒๔๑๒๐๔๑
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านตาตุม พ.ต.ท. สุรพัศ จันบัวลา ๐๘๐ - ๑๕๓๗๔๐๗
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านตาแตรว ร.ต.ท. วรวิทย์ บุญมา ๐๘๒ - ๘๖๔๘๒๘๓
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านชำปะโต พ.ต.ต. ประเจน ทำวงศรี ๐๘๑ - ๐๓๓๗๐๒๖
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านรุน พ.ต.ต. ประศาสน์ บุญบรรลุ ๐๘๙ - ๕๘๓๖๑๙๕
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.คุณหญิงสุประภาดา ร.ต.ท. วิสูตร สายสุด ๐๘๙ -๕๗๘๙๒๔๙
ครูใหญ่ ศกร.ทรัพย์ทรายทอง ร.ต.ท. ธนาชัย ยางหงษ์ 092-921-4060
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๓ พ.ต.ต. ยศธน บุญศรี ๐๘๙ -๕๘๓-๘๙๙๒ 
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๓(๑) ร.ต.อ. นิสัย หกพันนา ๐๘๑ - ๗๒๕๓๐๕๖
ผบ.มว.สค.ร้อย ตชด. ๒๑๓ ร.ต.ท. สลิด รวงกระโทก ๐๘๙ - ๗๑๘๓๗๑๒
ผบ.มว.ค.๙๓(๑) ร้อยตชด.๒๑๓ ร.ต.ท. ยุทธนา ปรึกษาครบุรี ๐๘๗ - ๒๕๙๓๗๑๒
ผบ.มว.ค.๙๓(๒) ร้อยตชด.๒๑๓ ร.ต.ท. เชี่ยวชาญ เจริญศิริ ๐๘๓ - ๓๗๒๗๙๔๖
ผบ.มว.รก.๑ร้อยตชด. ๒๑๓ ร.ต.ท. โอภาส สุมินทนะ ๐๘๐ - ๑๗๕๗๘๐๔
ผบ.มว.จยย.ร้อย ตชด. ๒๑๓ ร.ต.ท. ประมวล ถนอมพุดซา ๐๘๗ - ๐๔๐๔๙๖๘
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๔ ร.ต.อ.สงบ โพยประโคน ๐๘๑-๐๗๒-๐๓๙๕ 
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๔(๒) ร.ต.อ. วีระยุทธ สุขประเสริฐ ๐๘๔ - ๑๕๒๒๒๔๕
มว.สสก.ร้อย ตชด.๒๑๔ ร.ต.อ. ศักดิ์ดา เลขะพัฒนาพล ๐๘๐ - ๐๒๔๘๙๑๙
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๔ ร.ต.อ. บัญชา พิลาศรี ๐๘๓ - ๓๗๓๑๖๑๙
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๔๑ ร.ต.อ. ชัยยา เทพขาม ๐๙๓ - ๔๕๙๗๓๒๘
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๔๒ ร.ต.อ. อารม เชื้อชาร ๐๙๑ - ๖๗๓๔๓๙๐
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๔๓ ร.ต.อ. บุญถิน กินนะลี ๐๘๑ - ๐๖๒๑๙๑๙
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๔๔ ร.ต.อ. สมัย มุธุสิทธิ์ ๐๙๓ - ๓๔๑๒๖๕๑ ๐๙๔ - ๒๕๙๕๘๗๙
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๕  ร.ต.อ. อิสรพงษ์ อดทน ๐๘๙ - ๗๑๖๑๑๗๕
ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด.๒๑๕ ร.ต.ท. ธีรศักดิ์ นามเขต
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๔ ร.ต.ต. บุญเชิด พึ่งประสพ ๐๘๙ - ๕๗๘๖๒๕๗
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๑ ร.ต.อ. พงษ์มิตร มักขุนทด ๐๘๑ - ๐๕๒๓๙๙๓
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๒ ร.ต.อ. สายรวม ตากิ่มนอก ๐๘๓ - ๓๗๖๐๓๑๑
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๓ ร.ต.ท. ไชญา ลาดกุดลิง ๐๙๘ - ๐๖๔๐๐๘๖
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๔ ร.ต.ท. หิรัญ เวชประโคน ๐๘๑ - ๐๙๗๑๓๐๕ ๐๙๓ - ๓๖๒๕๕๐๑
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๖ ร.ต.อ.เทอดศักดิ์  โคตรศรีวงษ์ ๐๖๓ -๕๒๘-๙๘๙๖ 
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๖(๒) ร.ต.อ. อนุชิต สนิทภิรมย์พันธ์ ๐๘๑ - ๒๕๑๐๙๖๗
ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด. ๒๑๖ ร.ต.อ. คณพศ นครเรียบ ๐๘๑ - ๑๒๐๑๑๕๗
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๖ ร.ต.ท. สมพล เอมกลาง ๐๘๕ - ๖๘๒๕๐๗๑
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๖๑ ร.ต.อ. สถาพร วัฒนผดุง ๐๘๕ - ๗๗๓๕๘๐๐
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๖๒ ร.ต.อ. เสนีย์ จุปะมัดถา ๐๘๙ - ๐๙๙๓๑๒๓
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๖๓ ร.ต.อ. รัตนาธิเบศ แผ้วไพบูลย์ ๐๘๑ - ๐๑๘๐๔๗๕
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๖๔ ร.ต.อ. ณชธนภค สายกระสุน ๐๘๕ - ๑๔๙๖๘๗๔
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๗  ร.ต.อ. มนัส ทองปน ๐๘๘ - ๓๔๖๐๑๖๙  
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๗(๑) ร.ต.อ. สุรันทร์ นนทะดี ๐๘๔ - ๘๒๔๕๕๘๑
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๗(๒) ร.ต.ท. อัมรินต์ เสนจันทร์ฒิไชย ๐๙๓ - ๕๓๒๘๗๗๙
ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด. ๒๑๗
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๗

ผบ.มว.ตชด. ๒๑๗๑ ร.ต.อ. สุพร อริยสัจจานนท์ ๐๘๖ - ๒๓๔๗๔๑๗
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๗๒ ร.ต.อ. เดชดวง โม่มกลาง ๐๘๑ - ๙๙๗๑๔๐๓
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๗๓ ร.ต.ท. ประจวบ ชาญประโคน ๐๘๙ - ๗๒๒๒๑๑๖
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๗๔ ร.ต.ท. กฤษฎา แสงจันทร์ ๐๘๖ - ๒๔๐๐๓๐๖
วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน
หน.วปง.ลส.ชบ.จว.นม. ด.ต. สุวรรณ สุขประเสริฐ ๐๘๙ - ๒๐๒๒๕๐๕
รอง หน.วปง.ลส.ชบ.จว.นม. ด.ต. วีระพงษ์ ประกอบการ ๐๘๖ - ๒๕๖๘๐๓๒
หน.วปง.ลส.ชบ.จว.บร. ร.ต.ท. ถนอม ยางหงษ์ ๐๘๙ - ๗๑๗๔๑๕๖
รอง หน.วปง.ลส.ชบ.จว.บร. ร.ต.ท. บัณฑิต ศรีวิชัย ๐๘๖ - ๘๗๘๒๙๑๕
วปง.ลส.ชบ.จว.บร. ส.ต.อ. อภิรัฐจักร กงจักร ๐๘๑ - ๑๙๖๑๓๔๓
หน.วปง.ลส.ชบ.จว.สร. ร.ต.ท. เจริญ พิเลิศ ๐๘๘ - ๘๐๗๒๐๐๕
รอง หน.วปง.ลส.ชบ.จว.สร. ด.ต. ประสงค์ ผันกลาง ๐๘๕ - ๔๙๘๔๗๐๑
หน.วปง.ลส.ชบ.จว.ชย. ด.ต. ทศพร ภูสีโสม ๐๘๗ - ๒๕๕๙๘๒๗
รอง หน.วปง.ลส.ชบ.จว.ชย. ส.ต.อ. รัฐพล แนวโอโล ๐๘๓ - ๓๗๐๙๖๘๖
หน.รปภ.สถานีวิทยุ ตชด.จว.ชย. ด.ต. จีระศักดิ์ แสงชัยภูมิ ๐๘๑ - ๗๖๐๔๒๙๘
จนท.รปภ.สถานีวิทยุ ตชด.จว.ชย. ด.ต. พงษ์ศักดิ์ กกกลาง ๐๘๐ - ๑๓๕๙๘๓๖

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร ตชด.๒๑ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๑ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๙
โทรศัพท์กลาง กก.ตชด. ๒๑ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๘ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๔๐
หน้าห้อง ผกก.ตชด. ๒๑ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๑๔
บ้านพัก ผกก.ตชด. ๒๑ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๔๑
การเงิน กก.ตชด. ๒๑ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๐๔
สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด. ๒๑ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๐๔๒๐๓๔
ร้อย ตชด. ๒๑๑ ภายใน ๒๑๑
ร้อย ตชด. ๒๑๒ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๑๕
ร้อย ตชด. ๒๑๓ ๐๔๔ - ๐๔๒๐๖๗
ร้อย ตชด. ๒๑๔ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๕๗๑๖๓๗
ร้อย ตชด. ๒๑๕ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๖๓๑๕๙๓ ๐๔๔ - ๖๓๒๓๘๓
ร้อย ตชด. ๒๑๖ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๖๗๑๓๙๐
ร้อย ตชด. ๒๑๗ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ๐๔๔ - ๕๕๑๔๖๓ ๐๔๔ - ๕๕๑๑๔๓
ชค.ตชด. ๒๑ E -mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน ๑๖๘
ร้อย ฉก.ตชด. ๒๑๔ ไพรวัน เฉลิมพล
ร้อย ฉก.ตชด. ๒๑๕ กังวาน ปักษา

สว.ธกวส.กก.ตชด.21 พ.ต.ต. แสน ซิวประโคน 086-292-2060
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. ชาญยุทธ สุนทราวิรัตน์ 086-0055331
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. เศรษฐา ฉลาวยศรี 084-3316593
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. วิษณุกร เจริญยิ่ง 093-3385597
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท.หญิง วันรัฐ ชัยอินชะ 081-9206344
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมบัติ สุนุรัตน์ 089-7165840 0810581036
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ชาติชาย วงศ์วัฒนาวิจิตร 062-1590963
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. เสาร์ มีประทัง 089-7206077
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สัจจา เพลินดอน 088-3729696
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิเชษฐ ไกรหมื่นไวย์ 084-4785475 085-0230305
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. รพีภัทร ภาษิต 085-3022361
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สุทธิราศ เนานนท์ 097-3439720
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วัฒนพงษ์ เหิดเหมาะ 084-4311757
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อมร ชนะงาม 093-0745569
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. คณนทธ์ ภาษิต 080-1548225
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. ภูวเนศวร์ ประสมสัตย์ 061-7469538
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ต.ต. บันฑิต สมัครเขตต์ 086-2922060
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. บุญทำ การิโก 088-3927805
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. เอกชัย แก้วชอุ่ม 097-3359627
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุคนธ์ กัณหาชาลี 0960814281
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ภัคคีนัย ภูมิจันทึก 098-1871547
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สิทธินันท์ หมั่นบ่อแก 088-3406440
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. เกียรติยศ ชัยสอน 083-7301972
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ภาคภูมิ สอนพันละ 099-9531273
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชำนาญ ศรีบุญเรือง 062-6195734
สว.ขว.กก.ตชด.21 พ.ต.ท. ภาดล แสงสุกวาว 089-248-8642
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. สุริยชัย ไขกระโทก 081-586-6450
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. อำนาจ มาสันเทียะ 092-967-4213
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ไชยวัฒน์ ฉิมมาลี 083-384-9405
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. สันติชัย ราชมุลตรี 084-791-6605
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ชาติกล้า นามแก้ว 081-974-6494
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมจิตร กล้าทองอินทร์ 089-843-5450
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ทนงค์ พาพรมราช 089-630-5642
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประกาศิต เป้งทอง 090-597-1811
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิพัฒน์พงษ์ วิชัยวงษ์ 093-413-5171
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อนุชา ละวะใจ 083-726-5530
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อนุชาติ ปัญญาดี 096-294-5394
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต.หญิง มณิสรา รักวินัย 085-612-3711
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. อัศนัย อุนาพันธ์ 081-069-7713
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จักรพงษ์ หมื่อนแคว้น 094-5832503
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ธนาธิป ภาษิต 095-982-5203 086-256-3354
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ภัสดา พานตรี 092-6259357
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. กษปณ์ ยะปัน 091-832-8492
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วงศธร แช่มรัมย์ 084-605-8442 087-456-8400

สว.ผงป.กก.ตชด.21 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ภาโว 081-4143133
รอง.สว.ผงป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ.หญิง วรรณรัฎ วรรณวิจิตร 082-1223700
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.อ.หญิง สุรีย์นุช ไขกระโทก 095-4900072
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท จิรวัฒน์ ลมสูงเนิน 094-9053782
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. โกเมน ทวีเลิศ 084-4318623
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. เสริมศักดิ์ วิงประโคน 088-3690252
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. มรกต ยาศิริ 093-5401797
รอง.สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. อติคุณ จิ๋วโคราช 088-4652136
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมศักดิ์ ตินานพ 085-9293544
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ศรายุทธ มาตย์วิเศษ 093-3938692
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พยงค์ วิเศษวงษา 098-6288609
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วรวุฒิ ศรีสุรักษ์ 089-8453174
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ชยาวุธ คำแหง 088-0787893
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต.หญิง มันทนา สุวรรณวิเศษภูมิ 085-4179408
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมศักดิ์ เจริญสุข 088-3466494
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมศักดิ์ สอนสุระ 096-3043129
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. องศา เลยกลาง 081-2762104
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. ศราวุฒิ วาสนาพูนทรัพย์ 080-5649419
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. สันติ จันทร์หอม 093-0543259
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วินัย แม้นอินทร์ 095-7269779
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อนุวัฒน์ งามวิบูลย์ผล 090-1232052
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. พยุงศักดิ์ สุนทร 087-4563768
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชิรวิทย์ มณีรัตน์ 088-5833748
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ยุทธภูมิ มณีศรี 080-1515140
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วิทยา ศิริเทพ 096-9125241
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุกรีย์ เขตจัตุรัส 088-077524

สว.กบ.กก.ตชด.21 พ.ต.ท. ธนพัน สุพัฒนวรางกูร 085-768-2681
รอง.สว.กบ.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. ปรัชญา อำภาอมร 086-254-5125
รอง.สว.ป กก.ตชด.21 ร.ต.อ.หญิง นภัสศรณ์ บังทอง 089-845-7661
รอง สว.ป. กก.ตชด.21 ร.ต.ท.หญิง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี 087-144-989
รอง สว.ป. กก.ตชด.21 ร.ต.ท. วิชิต สุภาการ 087-872-2902
รอง สว.ป.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ปะระกรรม 087-258-1664
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ทองใบ โขงรัมย์ 089-428-1838
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ธนชัย ยงยุทธ 086-056-7263
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. รัศมี พันเทศ 058-302-1518
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต.หญิง วนีดา ทะยานรัมย์ 089-585-8850
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. ไชยอนันต์ ดวงจันทร์โชติ 084-395-4280
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. พงพนา สุขแสวง 081-192-0966
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. วราวุธ ยืนมั่น 080-004-2575
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. บัณฑิต ทองเรือง 082-144-2859
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ กลิ่นพงษ์ 085-789-7253
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. นรภัทร ฉลูทอง 082-878-5277
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. เติมโชค เสมอใจ 087-546-1647
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ณรงค์ชัย โครแปร 084-795-2341
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ อาภาศิริกุล 092-265-7458
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. พิทักษ์ เซี่ยงฉิน 082-327-9742
สว.กง.กก.ตชด.21 พ.ต.ท. ศิรชัย สมดี 081-6018016
รอง สว.กง.กก.ตชด.21 ร.ต.อ.หญิง มยุรี ใหญ่เลิศ 087-0121731
รอง สว.กง.กก.ตชด.21 ร.ต.อ.หญิง นันทิชชา ชาลีเครือ 091-0179969
รอง สว.กง.กก.ตชด.21 ร.ต.ท.หญิง บุษยมาศ บุญนำ 088-3484878
รอง สว.กง.กก.ตชด.21 ร.ต.ท.หญิง เกณิกา ตรีเศษ 085-3608681
รอง สว.กง.กก.ตชด.21 ร.ต.ต. สมจิต โพธิ์น้อย 081-7897504
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ด.ต. วณิช เดต็นตารัมย์ 081-1205088
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ด.ต.หญิง นันทกร หาระทา 085-3141171
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ด.ต. เมืองมนต์ อรรคคำ 089-4268598
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ด.ต. บุญชาติ ราชประโคน 087-4588867
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 จ.ส.ต. พิทยา เหมันตา 0895859020
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ส.ต.ต. วรพันธ์ พ่อพันดร 0834135802
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ส.ต.ต. กสิน เขมะสิงคิ 093-1351323 0857444115
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ส.ต.ต. สุรโยธิน ฟุ้งจันทึก 098-6478828
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ส.ต.ต. อนุชิต บุญเป็ง 093-9354610
ผบ.หมู่ กง.กก.ตชด21 ส.ต.ต. ธีระยุทธ ชาเหลา 092-2950331
รอง สว.กทบ.กก.ตชด.21 ร.ต.อ. ธีระวรรธร์ อุทุมเพ็ญสกล 087-2534327
รอง สว.กทบ.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมพงศ์ มะโนบาล 086-2540040
ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 ด.ต. มนัส อยู่ภัดี 085-7659616
ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 ด.ต. ประเทือง เสะชัย 080-0135339
ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 ด.ต. อรรณพ ดวงมาลา 089-662-1970
ชุดปฎิบัติการที่ 2
รอง สว.กทบ.กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ไพรวัน จันคลัง 081-389-8072

ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 ด.ต. บุญรัตน์ ธชีพันธ์ 084-2980749
ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 ด.ต. สมชาย วรธงไชย 088-7240791
ผบ.หมู่ กทบ.กก.ตชด.21 จ.ส.ต. นัฐพงษ์ บุญมีมาก 081-1859960
ธุรการ กลุ่มงานฯ
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วุฒิชัย ชมภูวิเศษ 088-3311257
ผบ.ร้อย.ตชด.211 พ.ต.ท. ทำนอง ศรีคุณ 087-2596957
รองผบ.ร้อย.ตชด.211 ร.ต.อ. สมภพ สุรัมย์ 087-9560088
รองผบ.ร้อย.ตชด.211 ร.ต.อ. สุริยันต์ โนนใหญ่ 087-9652460
จ่ากองร้อย ร.ต.ท. เปลี่ยน ปกคุ้ม 081-7091441
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมเดช พงษ์พิลา 081-0735224
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ไพบูลย์ มะลัยทอง 087-7792080
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมพงษ์ คล่องการ 095-7727154
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สมชาย สวนงาม 098-7467747
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. กัญญา อิดอ่อน 083-1666691
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วันชัย แก้วศรีบุตร
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วิครบ โทมุลา 087-9652460
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สำราญ ทะยานรัมย์ 082-8718099
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมชาติ บกกระโทก 089-2862134
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. มิตร จันทร์โท 087-2396414
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ธีระยุทธ โพธาราม 086-2473394
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ชัชวาล ครึ่งมี 089-6251274
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ศรีอุดม ร่มกลาง 081-5487712
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. บุญช่วย ลาจำนงค์ 089-7183021
ผบ.มว.สส.ร้อยตชด.211 ร.ต.ท. สมปอง คำโสภา 085-6569495
งานธุรการ มว.สส.ร้อย ตชด.211
จ่าหมวด ร้อย.ตชด.211 ร.ต.ท. นิโรจน์ ริ้วแดง 089-9488101
หัวหน้าธุรการสื่อสาร ร.ต.ท. โสภน หวังจิต 081-5795961
เสมียนส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท. ชนะ พงษ์พิมาย 087-2559400
เสมียนพัสดุ ด.ต. ธีระพร บุญเจริญ 099-0048835
เสมียนธุรการ ส.ต.ต. สุรศักดิ์ เพชรทิม 082-8771923
เสมียนธุรการ ส.ต.ต. ธวัชชัย คำปวง 090-7933703
งานศูนย์ปฎิบัติการสื่อสาร มว.สื่อสาร ร้อย ตชด.211
ผบ.มว.หน.ศูนย์ฯ ร.ต.ท. เกริกเกียรติ เจริญพันธ์ 085-4186732
รอง หน.ศูนย์ฯ ร.ต.ต. สมควร พรหมจันทร์ 086-7924656
พนักงานวิทยุ ด.ต. ธีระเดช ครบอยู่ 089-8457781
พนักงานวิทยุ ด.ต. สุราษ พิศเพ่ง 087-72004975
พนักงานวิทยุ ด.ต. ชาตินัย ธงไชย 089-6837938
พนักงานวิทยุ ด.ต. อวยชัย มั่นยืน 086-2456067
พนักงานวิทยุ ด.ต. พรศักดิ์ สุปริงปรัส 094-3876517
พนักงานวิทยุ ด.ต. เฉลิม นิลแก้ว 081-0400318
พนักงานวิทยุ ด.ต. ขจรโชติ สุขรี่ 088-0499564
พนักงานวิทยุ ด.ต. นรากร ดอนแก้ว 097-3351476
งานช่างสื่อสาร ร้อย ตชด.211
ผบ.มว.หน.ช่างสื่อสาร ร.ต.ท. วีระพล จริยา 081-9405338
รอง หน.ช่างฯ ด.ต. ทวีศักดิ์ เจริญใหญ่ 089-2851321
ช่างวิทยุสื่อสาร ด.ต. อัตพล สายสิน 083-7967282
ช่างวิทยุสื่อสาร ด.ต. สง่า ชินเพ็ชร 086-0742029
ช่างโทรศัพท์ ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ จันทร์ศิริ 086-8125670
ช่างไฟฟ้า ด.ต. กฤษณะ เฉื่อยฉ่ำ 093-4183826
ช่างโทรศัพท์ ส.ต.ต. วรยุทธ บุญเดิม 087-8433679
ช่างไฟฟ้า ส.ต.ต. สมปอง อาทิตย์ตั้ง 089-4251465
ช่างโทรศัพท์ ส.ต.ต. ธีระพงษ์ ชัดไธสง 061-0857313 094-4930004
ธุรการช่าง/เสมียนพัสดุ ส.ต.ต. สถาพร แก้วพวง 089-2852743
ช่างวิทยุสื่อสาร ส.ต.ต. วุฒิชัย ขันติเต 083-0014822

ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.211 ร.ต.อ.หญิง ตุ๊กตา เสาเวียง 086-8667156
รอง ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.211 ร.ต.ท. ชู บุญปก 087-2498449
รอง ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.211 ร.ต.ท. แผน ทนกระโทก 089-8457315
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. อนุชิต มะณีย์ 080-1664283
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. ชัยโย เยื่องกระโทก 085-6132942
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. สุธิรักษ์ ชาญศรี 063-4899190
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต.หญิง กมลวรรณ ปัญยาดี 093-8640335
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต.หญิง จันทรเพิญ ศรีงาม 085-7266728
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. จำลอง ประจัด 088-7266728
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. อนุชิต อดกล้า
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. อัษฎาพงษ์ โครรทิพย์ 092-5126421
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. นนทณัฎท์ ทองนาค 080-4702210
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ด.ต. สมพงษ์ เพียรชอบ 082-1475100
ผบ.หมู่ มว.พท.ร้อย ตชด.211 ส.ต.ต. อรรถพล ทุหา 097-3192517
ผบ.มว.ขส.ร้อย ตชด.211 ร.ต.อ. บุญถิ่น โภคาพานิชย์ 098-5864495
รอง ผบ.มว.ขส.ร้อย ตชด.211 ร.ต.ท. บุญเรือง เพียรเสมอ 087-2499454
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. สุรชัย ทันเพราะ 083-3785418
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. สมปอง พันธ์จำรัส 083-3709033
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. ยงยุทธ พงษ์ยะรัตนพันธ์ 081-2650823
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. วัฒนา งามเยอะ 099-7591443
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิบูลย์ ใบโพธิ์ 081-8763177
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. มนัส เพียรชอบ 089-9173930
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วีระภัทร พลพันธ์ 086-1355345
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประเสริฐ มีชัยรัมย์ 088-3675680
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ถาวร ธุรานุช 087-6511623
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประชัน มณีคำ 086-8683001
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ณรงศักดิ์ กองเมืองปัก 089-9177846
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมพร ทองย้อย 081-2653390
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ทวีศักดิ์ อุ่นศิริวงค์ 084-4564091
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สุรพันธ์ วัชรบูรณพงษ์ 081-7892410
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อนุชิต เพียซ้าย 086-7262914
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. นรินทร์ พั้วแพง 089-9475770
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประเสริฐ พระสุรัมย์ 086-8756056
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สพาย ทนงดี 086-2631835
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อดิศร จีนมะโน 081-2655303
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วีรพงษ์ โพธิ์นคร 093-0902696
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วรชัย เทาศิริ 086-2517292
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. จำเริญ มันธุรการ 083-7234314
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สนทนา วิเศษ 086-7183602
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สาทิพย์ เตียงทอง 081-2653321
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วัชรพงศ์ พุดจีบ 098-9702890
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วุฒิชัย หงษ์สำโรง 095-4841173
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ปรีชา ชายมัน 084-7972524
ผบ.มว.รปภ.ร้อยตชด.211 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ เผือกพันธ์ 093-1990525
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ชัด บุญยืน 089-9471609
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ปพนศักดิ์ บุญเหมาะ 093-3933751
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. เฉลิม สายกระสุน 084-8340636
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ด.ต. อัครพงษ์ ฤาชา 086-5854404
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ด.ต. สมัย งามศิริ 088-5271536
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. กิตติพงษ์ ใบสนธนโชติ 081-7900597
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จีระเดช เสมาพัฒน์ 061-6930157
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. กิติศักดิ์ คงเกือ 061-0723022
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. กอบฒิเดช สิงห์เหล็ก 097-3426740
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์ 099-4428467
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. พงษ์วรุตน์ ศรียา 085-7151658
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. เดชาพล อ่างคำ 087-9297233
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อดินัย ใจซื่อ 081-1699055
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อานนท์ แก้วยองผาง 087-5668421
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วัฒณชัย ทุมนา 087-0719929
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วิทวัส สัมฤทธิ์ 090-2390454
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุทธิพงษ์ ฤทธิธรรม 098-2322924
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. พนมพร โพธิ์ไทร 098-2242763
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วิเชียร รามจันทร์ 084-3978750
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จักรานนท์ อุทัยแก้ว 086-6941655
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ทศพล ศรีโมรา 081-4754514
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อมรเทพ ติ๊บนาวัง 084-6141686
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชาติชาย ใฝ่ในกิจ 084-5013600
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ลาภิศ นิติธารากุล 090-2699929
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ฉมา ทวาธร 098-8321812
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ธีรพันธ์ บดไธสง 080-4013439
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สมเกียรติ ภูฉายา 083-3629153
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อภินันท์ ขันอาษา 096-1540076
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ทวีชัย คำแก้ว 090-0384437
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. รัฐฐฤชา ดาศรี 088-7074451
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จักรินทร์ ไชยชาติ 090-2473916
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. พิทยพันธ์ แสงเกาะ 090-8311780
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สิทธิราช พ่อค้า 090-3620450
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชัชวาล แก้วภักดี 083-7325045
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชาญจิตร วงษ์ลคร 095-7897728
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ธวัชชัย เตมายัง 091-3647678
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อภิชัย ศรีวิชา 096-2868552
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุวิทย์ สุดางาม 090-8289160
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ศภชัย กาญจนะเกตุ 081-7497971
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุภาพ ตุ่มงาม 093-5522949
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ทศวรรษ รักศรี 082-8610285
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วสันต์ บุตุธรรม 084-5139365
ผบ.ร้อย ตชด.212 พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด 0952021261
รอง ผบ.ตชด.212 ร.ต.อ. อิสรพงษ์ อดทน 0897161175
ผบ.มว.ครู ตชด.212 ร.ต.อ.หญิง คำพลอย นันทวงศ์ 0807251433
ผบ.มว.ครู ตชด.212 ร.ต.อ. สุชาติ โสภา 0895256600
ผบ.มว.พก.ตชด.212 ร.ต.ท. ทองสุข ศรีโยธี 0868709287
ผบ.มว.ปจว.ตชด.212 ร.ต.ท. ไกรศร เข็มทอง 0811937164
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. เกษม ทองสีมา 0856827328
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ท. สุวิทย์ อ่อนสุระทุม 0862493644
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. ณรงค์ นาวีกานุภาพ 0862578939
รอง สว.(ป) กก.ตชด.21 ร.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ สุขดี 0954353429
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. เชาว์วัฒน์ กาบบัวศรี 091-0173575
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อดิศร จันทร์อาหาร 087-2399372
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วิโรจน์ มีสวัสดิ์ 083-3791755
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สินชัย ล้อมประโคน 089-1906315
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. จักรภพ พิมพ์จันทร์ 061-6215452
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประภาศ กุมรัมย์ 084-9839234
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สมชาย สุขดา 081-0632176
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อดุลย์ ขอนโพธิ์ 0848347463
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต.หญิง ปวริศา ปรีชาทรงศรี 0918277292
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อภิรักษ์ ลาดดี 0857772556
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต.หญิง กิตรดา เสียงเลิศ 0807951311
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. บุญเตียง ทุยประโคน 0968186893
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วีระวุฒิ คำสมจิตร 0833813903
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ยอดชาย นันทวงค์ 08520494181
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 จ.ส.ต. พูนทรัพย์ แก้วสังข์ 0982364179
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. นรุตน์ สารทอง 0625926113
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สายชล บุญคงคำ 0926038919
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วีรยศ ลังกาพยอม 0933348052
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประมวด อาญาเมือง 0934398179

ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชวลิต บ่อสารคาม 0836678645
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จักรกริช พิมพล 0901755768
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประเสริฐ ทองจำรัส 062-4487803
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. ฐิติ จันทินมาธร 086-4807565
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. เสกสรร พรหมพิทักษ์ 0885953103
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. วิชัย สุขจำนงค์ 081-0641560 094-4702997
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สงัด ปะสีละเตสัง 082-1310168
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. บุญเทียง เงาสุมาตย์ 097-3351840
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อธิบดี สุขยิ่ง 097-3360297
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สันติภาพ จารุจารีต 086-1917925
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ณัฐกิจ สมหวัง 080-7428697
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. คุณากร ชัยวัฒนาพนธ์ 089-2823475
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ธนาธิป นามขันธ์ 085-4199321 096-8288821
ผบ.หมู่ buy clomid online กก.ตชด.21 ด.ต. ทวนทอง พลสา 061-1159255

ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประเสริฐ สำราญรมย์ 087 -458442
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. นิรันดร์ สาลีงาม 086-2547041
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. คมกริช ขอนกูล 089-9424236
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิเชษฐ์ ทนาชัย 098-1673812
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สมหวัง บุญสมยา 095-8768708 080-1640507
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อนุชิต ภักมี 082-1220121
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ปิยะศักดิ์ อรรคฮาด 092-2979126
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ต่อวงศ์ พงษ์ศิริ 0804070709
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. เอกรินทร์ ลุงคุณชม 082-7370267
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ส่งเสริม เจือจันทร์ 093-5024568
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
ครูใหญ่ ร.ต.ท. เอกชัย สาคร 098-5855339
ประจำชั้น ป.2 ด.ต. ณัชวภักดิ์ งามเลิศ 092-2912213
ประจำชั้น ป.4 ด.ต. สมศักดิ์ พยัฆษา 088-7048088
ประชำชั้น ป.5 ด.ต. รัตชัย ชาติดี 088-7104752
ประจำชั้น ป.1 ด.ต.หญิง บุษภา เชื้อเหิม 084-8251545
ประจำชั้น ป.6 จ.ส.ต. ดมศร ชาติดี 081-0645891
ประจำชั้น ป.3 ส.ต.อ.หญิง พะเยาว์ เสาร์ทอง 088-7352631
ประจำชั้น ป.1 ส.ต.ท.หญิง พัชราวลัย ฉิมงาม 087-9306301
ส.ต.ต.หญิง ศุภนิดา พยัฆษา 091-6640098
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห์ฯ
ครูใหญ่ ร.ต.ท. ประธาน แสงเพชร 087-241-2041
ประจำชั้น ป.6 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ สาธุรัมย์ 087-239-7860
ประจำชั้น ป.2 ด.ต. ศุภราช เงินประโคน 088-709-3976
ประจำชั้น ป.3 ด.ต.หญิง ฌาณิศา ศิริมา 088-122-5424
ประจำชั้น ป.1 ส.ต.ท.หญิง เอื้องคำ สุระ 090-412-7519
ธุรการ/ประชำชั้น ป.5 ส.ต.ต. ราชรัตน์ รัตนวิชัย 093-428-3684
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ต.หญิง มุฑิตา อดทน
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ต.หญิง ศิริพร งามเลิศ 085-302-3796

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตูม
ครูใหญ่ พ.ต.ท. สุรพัศ จันบัวลา 081-153-7407
ประจำชั้น ป.3 จ.ส.ต. สมบัตร บุญต่าง 087-880-2142
ครูประจำชั้น ป.6 ส.ต.อ. ณัฐภาคย์ กองรับ 086-098-6929
ประชำชั้น ป.2 ส.ต.ท.หญิง สุพิน จำปาตูม 098-606-8452
ประจำชั้น ป.5 ส.ต.ท.หญิง สายรุ้ง กล้วยทอง 090-240-9825
ประจำชั้น ป.1 ส.ต.ท.หญิง สุพัธราพร เอกลาภ 098-901-9690
ประจำชั้น ป.4 ส.ต.ท.หญิง อรุณี มีเจริญ 091-673-3675
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ท.หญิง ศิลารักษ์ คิดสม 093-483-8771
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ต. ชาญศักดิ์ กันตรง 088-083-6180
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต
ครูใหญ่ พ.ต.ต. ประเจน ทำวงศรี 081-033-7062
ประจำชั้น ป.5 ด.ต. จรวย รักษาพันธ์ 089-281-9774
ประจำชั้น ป.3 ด.ต. สิทธิพงษ์ เพชรนอก 081-132-5449
ประชำชั้น ป.2 ด.ต. สุชาครีย์ ฤทธิ์กล้า 080-730-7733
ครูประจำชั้นอนุบาล ด.ต.หญิง นวลจันทร์ รักษาพันธ์ 085-208-6549
ครูประจำชั้น ป.6 ด.ต.หญิง ยุรฉัตร บุญต่าง 087-167-3416
ประจำชั้น ป.1 ด.ต.หญิง นิตยา พรมอุก 091-331-5966
ประจำชั้น ป.4 ด.ต.หญิง สวรส แจะหอม 085-762-9656
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
ครูใหญ่ ร.ต.ท. วรวิทย์ บุญมาก 082-856-8283
วิทย์ ป.4-ป.6 ด.ต. พิง พิพัฒนสกุลวงศ์ 089-846-5292
ครูประจำชั้น ป.2 ด.ต. วิรัช นนทมาตร์ 087-241-0997
คณิต ป.4-ป.6 ด.ต. อรรถกร นารัมย์ 087-248-4404
ครูประจำชั้น ป.3 จ.ส.ต. จุมพฎ อุดณางาม 087-472-8432
ครูประจำชั้น อนุบาล ส.ต.อ.หญิง มณทิยา สุวรรณศรี 084-823-3394
ครูประจำชั้น ป.4 ส.ต.อ.หญิง ปียะพงษ์ แพ่งพนม 086-093-6637
ครูประจำชั้น ป.1 ส.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ บุญต่าง 089-5718835
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ต.หญิง จุรีภรณ์ เผือดนอก 084-325-0002
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
ครูใหญ่ พ.ต.ต. ประศาสน์ บุญบรรลุ 089-583-6195
ครูประจำชั้น ป.6 ด.ต. ธำรง พจนกวิน 086-252-0238
ธุรการ/การเงิน ด.ต. สายชล นรัฐกิจ 088-735-3661
คูรประจำชั้น ป.5 ด.ต. วิธาร วะรินทร์ 089-283-6148
ครูประจำชั้น ป.4 ด.ต. ดำรง มาณะวงษ์ 089-2803697
ครูประจำชั้น ป.2 ด.ต. ชาญขัย แก้วกงพาน 087-878-2516
ครูประจำชั้น ป.1 จ.ส.ต.หญิง จิรนทร์ญา อินทจักร์ 084-430-1166
ครูประจำชั้น ป.3 ส.ต.อ. ศุภชัย วิลาวัลย์ 087-259-8391
ครูช่วยสอน ส.ต.ต.หญิง บุศยามาศ ระหาร 058-635-0539
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
ครูใหญ่ พ.ต.ท. วีระพงษ์ ชินโคตร 086-251-8403
ผู้ช่ายครูใหญ่ ร.ต.ท. สรกฤช ตะเกิงผล 081-977-1891
ครูประจำชั้น ป.3/2 ด.ต. สมาน มีสมาน 083-129-7990
ครูประจำชั้น ป.6/1 ด.ต. สันติ เดี่ยวกลาง 086-134-2487
ครูประจำชั้น ป.1/1 ด.ต. เลิศ ม่วงสำเภา 099-303-1924
ครูประจำชั้น ป.5/1 ด.ต. ยงยุทธ ร่วมขุนทด 089-283-1586
ครูประจำชั้น ป.6/2 ส.ต.อ. อนุชา เชาว์ธนาโรจน์ 044-656-199
ครูประจำชั้น ป.5/2 ด.ต. อัมพร พิชญ์ประเสริฐ 081-790-5349
ครูประจำชั้น ป.3/1 จ.ส.ต. ธวัชชัย เกรียมไธสง 086-653-2397
ครูประจำชั้น ป.2/1 ส.ต.ท. นันทภพ ใสสดศรี 044-656-199
ครูประจำชั้น ป.2/2 ส.ต.ท.หญิง ชุดาภา มะธิปิไข 094-489-1591
ครูประจำชั้น ป.1/2 ส.ต.ท.หญิง สุพัตรา แก้วคำสอน 084-909-9347
ครูประจำชั้น ป.4/1 ส.ต.ท. โกศล เข็มผะกา 085-102-8707
ครูประจำชั้น ป.4/2 ส.ต.ต. อภิชาต วิริยะพันธ์ 097-025-0728
ครูผู้ช่วยสอน ส.ต.ต. สรวิชญ์ ศรีธินนท์ 095-6755305
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา
ครูใหญ่ ร.ต.ท. วิสูตร สายสุด 089-578-9249
ด.ต. ประเสริฐ ทองจำรัส 086-246-4742
ครูประจำชั้น ป.1 ด.ต. ชาติสยาม สายรัตน์ 087-879-5393
ครูประจำชั้น ป.5 จ.ส.ต. มานิตย์ เมินดี 081-878-6902
ครูประจำชั้น ป.3 ส.ต.อ. วิรัตน์ บุญต่าง 082-158-6007
ครูประจำชั้น ป.2 ส.ต.ต. ญาณเดช ศรีอินทร์ 086-274-6383
ครูประจำชั้น ป.4 ส.ต.ต. กิตติ จันภา
ครูประจำชั้น ป.2 ส.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ แหลมหลัก
ครูประจำชั้นอนุบาล ส.ต.ต.หญิง กรรณิกา โต๊ะงาม
ครูประจำชั้น ป.6 ส.ต.ต. ธนกฤต ควรคำนึง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง
ครูใหญ่ ร.ต.ท. ธนาชัย ยางหงษ์ 092-921-4060
ครูเกษตร ด.ต. พุทธชาติ มหาสุขบุญวงษ์ 084-829-5475
ครูประจำชั้น ป. ด.ต. สาคร ศิริศิลป์ 044-656-199
ครูประจำชั้น ป.4 ส.ต.ท. กันต์กวี ศิริศิลป์ 080-723-1757
ครูประจำชั้น ป.2 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ แก้วเทพ 084-7153281
ส.ต.ต. พิทวัส โต๊ะถม

ผบ.ร้อย ตชด.213 พ.ต.ต. สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร 086-0871040
ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.อ. นิสัย หกพันนา 081-7253056
รอง สว.(ป) ร.ต.ท. สมพงษ์ กาญจนรัตน์ 089-7084390
รอง สว.(ป) ร.ต.ท ชัยวัฒน์ คุมสุข 096-6022175
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. วินัย ฉงสกุล 082-7959845
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ธวัช วงค์กลาง 087-2417203
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. วิทยา เรือนใหม่ 093-4934149
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. วิศาล เย็นเพชร 062-1014290
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. โรจนะพิสิฐ สมพิทักษ์ 094-3235226
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สมพงษ์ แสงยางใหญ่ 087-6516472
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ธวัชชัย ภูมิสาคู 089-8456180
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สมชาย ร่วมจิตร 081-7987450
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. พิชัย ภิญโญภาพ 080-3344292
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. อดิศักดิ์ มีชื่อ 084-7181140
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ดำเนิน หลวงประชัย 061-1425354
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ส.ต.อ. อุทอน อุสาหะ 094-2847331
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ส.ต.ต. สุเมธ รักษา 080-1521847
ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.ท. สลิด รวงกระโทก 089-7183712
รอง สว.(ป) ร.ต.ท. อุทัย นาหมื่น 080-7267044
รอง สว.(ป) ร.ต.ต. สมศักดิ์ สดพลกรัง 087-8715797
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ชนนิยม แก้วหล่อ 087-2421819
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. โกศล ศรีบุญเรือง 088-4898385
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ไพโรจน์ สุขจิต 081-9716238
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. มงคล แสงสุด 087-1315272
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ทองมาก กระชิรัมย์ 097-2294199
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ธานิตย์ แย้มควง 081-5257610
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. จรัส สาครรัมย์ 092-0324815
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ชาญศักดิ์ เสริมทรัพย์ 087-0182177
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ธวัชชัย ลาภมาก 098-4387785
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 จ.ส.ต. จงลักษณ์ ข่าขันมะลี 087-2905905
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 จ.ส.ต. สุพันธ์ เถกิงผล 084-8625114
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 จ.ส.ต. เฉลิมเกียติ สีอ้วน 085-2272297
ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.ท เชี่ยวชาญ เจริญศิริ 086-2451741
ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.ท. ยุทธนา ปรึกษาครบุรี 093-5789816
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สถิต พานิชชา 081-2667041
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. อุดม พันวอ 091-0178829
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สนธยา จันทร์ศรี 088-3520792
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. รัตนศักดิ์ ชนะชัย 093-5535517
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. บุญช่วย บุญอนันต์ 083-3752910
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. รังสรรค์ อิงชัยภูมิ 085-9267522
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. ไมตรี พานโฮม 0990043597
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สังคม ถิตย์ประเดิม 0821363324
ผบ.หมู่ กก.ตชด. 21 ด.ต. สุรพันธ์ ชื่นจิตร 093-5671933

ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.ท. ประมวล ถนนมพุดซา 095-6136736
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สุพจน์ โกกลางดอน 088-3557667
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ธีระพงษ์ พระไวย์ 081-4707873
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. มิตร์ ศรไชย 088-1564772
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ เกตุบุตร 0980234054
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วรากร บุรีแก้ว 061-3715076
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. อนันต์สิทธิ์ โมราสิก 096-6788128
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ฤทธิรงค์ บุญยัง 091-6415199
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วิมุต อาทิเวช 085-0253536
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. วชิระ นนทภา 096-2874233
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ปียะศักดิ์ โสมรักษ์ 093-3706117
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. ชัยชนะ ชนาราษฎร์ 097-9181075
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. นฤดล สีแหล้ 098-5840090
ผบ.มว.(สบ.1) ร.ต.ท. โอภาส สุมินทนะ 086-2451741
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ร.ต.ท. ประพันธ์ มาเจริญ 062-1344150
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. เสถียร ลุนสำโรง 085-7701766
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ฉัตรชัย สุมาจิตร 088-4724213
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประโยชน์ เผือกแก้ว 0801608080
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประจักร์ พรหมทอง 084-8293950
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิทยา รักไธสง 082-8693744
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ชาญชัย ราชกระโทก 083-1962004
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. บรรจง วงษ์มหา 086-2484881
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. จามิกร หาระทา 088-0824221
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. อุดมศักดิ์ จันทวีวงศ์ 084-3954829
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ทนงศักดิ์ สงกล้า 086-8705634
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. จักรพงษ์ แท่นแก้ว 081-0051674
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พุทธพจน์ สมศรี 082-8111561
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ชนาธิป ชลิงสุ 084-0197930
รอง ผบ.มว.รก.1 ด.ต. มิ่ง เข็มศรี 082-7248619
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สวาท ดีรุณ 098-6254460
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประจวบ เกติยะ 093-0651418
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สาธร แก้วลอย 0807154437
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พัชระ สุธรรม 089-6249080
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. ประสิทธิ์ สาคะรินทร์ 086-2557979
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. พิทักษ์ สิทธิจันทร์ 087-9922399
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. สถิพันธ์ นนตะพันธุ์ 087-2422589
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. จำนง แก้วบุตรดี 087-8133935
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ด.ต. เสน่ห์ เอื้อทัดทาน 0895150915
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. สุทธิพงษ์ นิกะพิมพ์ 0945387799
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ส.ต.ต. จิรวัฒน์ หล่อทอง 098-8759838

ผบ.ร้อย ฯ พ.ต.ท. สายสิน ศรวิชัย 089-2818349
รอง ผบ.ร้อย ฯ ร.ต.อ. มนัส ทองปน 088-3460169 086-8668799
รอง ผบ.ร้อย ฯ ร.ต.อ. วีระยุทธ สุขประเสริฐ 080-1699921 084-1522245
จ่ากอง ร้อย ฯ ร.ต.ท. เฉลิม โลตุรัตน์ 081-7607940
ส.กำลังพล ร.ต.ท. เกรียงไกร การร้อย 091-8355464
ส.กำลังพล ด.ต.หญิง จารุพัฒน์เสน ปภาดาพิมพ์ 081-2655903
ส.กำลังพล ด.ต. บัญชาชัย ดาวเรื่อง 083-3667212
ส.การข่าว ร.ต.ต. อภิชาต ธารเพิ่ม 080-0502771
ส.การข่าว ด.ต. วิษณุ สุริโย 088-3754348
ส.การข่าว ด.ต. นครินทร์ คำภาวะ 091-3421823
ส.ยุทธการ ร.ต.ท. พยอม นามปัญหา 085-4992275
ส.ยุทธการ ด.ต. อานุพงษ์ สุวรรณโค 091-6757377
ส.ยุทธการ ด.ต. จุลจักร พิมพรมมา 086-8786641
ส.ส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท. กิตติ หงส์แก้ว 083-1433243
ส.ส่งกำลังบำรุง ด.ต. ประทีป จูกระโทก 089-8492428
ส.ส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ. นริศวร์ จอกทอง 086-2992331
ส.กิจการ ฯ ร.ต.ต. ภัทรพงษ์ มณีนารถ 092-6301789
ส.กิจการ ฯ จ.ส.ต. ประจักษ์ แหยมเจริญ 087-3935349
ส.การเงิน ร.ต.ท. ทองดี ปีขาล 086-8770053
ส.การเงิน ด.ต. บรรจง สะอาด 086-8770053
พยาบาล ร.ต.ท. สุวิทย์ ไชยะแก้ว 087-2073406
พยาบาล ร.ต.ต. สมศรี ประดุจชนม์ 089-8649349
พนักงานวิทยุ ด.ต. สิทธิ์ เอียมสะอาด 091-0182413
พนักงานวิทยุ ด.ต. ทองใบ หนูมะเริง 096-6137698
พนักงานวิทยุ ด.ต. สุวัจชัย ไตรศร 089-5843240
พลขับ ร.ต.ท. ประยูร รักษาวงษ์ 087-8470603
พลขับ ด.ต. ธงชัย เทียนแก้ว 087-4432490
พลขับ ส.ต.อ. สมิทธ์ พันธ์ศิริ 080-7042949
พลขับ ด.ต. วิชิต แสงนวล 086-5830552

- - -
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. พิชิต หอมพามา 086-2976212
จ่าหมวด ร.ต.ท. สายันห์ ขาวสุข -
เสมียน ด.ต. อำนวย สายทองทิพย์ 081-2652325
พ. - -
พงว. - -
พงว. - -
ผบ.ช่างสนาม ร.ต.ท. ตุ๊ จันทจร -
รอง ด.ต. วรจักร คำแก้ว 094-3721882
หน.ช่างโยธา จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ ไชยหงษ์ -
จนท.ช่างโยธา จ.ส.ต. ไพรัตน์ คำโฮง -
จนท.ช่างโยธา ส.ต.อ. วีระชัย บุญรินทร์ -
จนท.ช่างโยธา ส.ต.อ. ช่วงชาติ จันทร์เสถียร -
ผบ.ตอน ค.88 ร.ต.ท. บุญถึง ชมหมื่น 081-3822556
รอง ด.ต. ศักดิ์มณี ภูตองโขบ 090-3464188
พ. ด.ต. พยุงศักดิ์ สืบค้า "081-0748691," 097-341008
พงว. ด.ต. ดอกดิน อุ่นแก้ว -
พลยิงปืน1 ส.ต.อ. อาทิตย์ ทานาโชติ -
ผู้ช่วย ส.ต.อ. พีรพล กรวดแก้ว 095-6341398
ผบ.ตอนปกบ. ร.ต.ต. มานพ ไทยพิทักษ์ -
พลยิงผู้ช่วย ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ทำมิภักดิ์ 087-9174931
พลกระสุน ด.ต. พยุงศักดิ์ หิรัญรักษ์ 089-8782454
พลกระสุน ด.ต. บัญชา บุตรสี 087-0894709
พลยิงปืน 2 ด.ต. สมพงษ์ บาคาล 087-9615707
พลยิงผู้ช่วย ด.ต. ชัยรัตน์ ริ้วแดง -
- ด.ต. บัญดิษ กันชัยภูมิ 089-9477138
- ด.ต. รุ่ง สีนาค 061-2468898

ผบ.มว.ฯ ร.ต.อ. บัญชา พิลาศรี 083-3731619
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. ประยุทธ เวียงสิมา 080-4793215
จ่าหมวด ด.ต. บุญร่วม ตุ่นนิราช 810722901
เสมียน ด.ต. มงคล สุริสุ 082-1369799
จนท.สถิติ - -
จนท.สถิติ - -
จนท.สถิติ - -
พงว. ด.ต. ปฎิบัติน์ จำปาอ่อน 083-3743451
ผบ.ชุด ด.ต. ศุภศิษย์ สายที 086-2571719
รอง ผบ.ชุด ด.ต. มานพ นามสมบูรณ์ 093-3845618
พ. ด.ต. เฉลิมวุฒิ จันดาวงษ์ 081-0652944
ผบ.ชุด ด.ต. นคร รัตน์ภูรินทร์ 085-4188577
เสมียน ส.ต.ต. เสกสรรค์ มีมิตรถาวร -
พ. ด.ต. เทิดทูน ทองจันทร์ "080-4747997," 087-2587727
ผบ.ชุด ด.ต. แสงประทีป นามขันธ์ 084-4303407
พ. ด.ต. เดชา ปุริทาสัง 089-3733720

รอง ผบ.มว ด.ต. วิศณุ ปรีชาเสถียร "062-1266120," 087-2929345
จ่าหมวด - -
เสมียน ด.ต. สมเกียรติ บุญภา 091-0179956 087-2432826
เสมียน -
พยาบาล จ.ส.ต. ศักดิ์ชัย วงศ์จันทา -
พงว. ด.ต. จำเริญ สนุกแสน 083-3658182
พงว. ด.ต. ธัญญา บุญสุวรรณ 097-3534673
ผบ.หมู่ ด.ต. สมพงษ์ จันทร์สว่าง -
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. สุรชาติ ดวงตา 091-8272226
พล ปล. ส.ต.ต. ภาคภูมิ สุริสาร 094-5423940
พล ปล. ส.ต.ต. ศุภชัย แก้วอ่อน 091-8286597
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ธนากร อ่อนประเสริฐ 098-1526212
ผบ.หมู่ ด.ต. คำรัก บุญแต่ง 093-3979939
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. เทอดไทย แก้วพิกุล 085-2091295
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ถนอมยศ ลาสา 098-1894744
พล ปล. ส.ต.ต. กษฎา กลองยิ่ง 093-0158140
พล ปล. ส.ต.ต. ทักษ์ดนัย ดอนดี 095-6683843
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. กิตติพงษ์ เชื่อมแก้ว 094-2859505
ผบ.หมู่ ด.ต. วีระ ม่วงงาม 090-6174692
รอง ผบ.หมู่ ส.ต.อ. สิทธิกร ทวีแก้ว 093-9674692
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. กันตภน อุกาวงศ์ 097-3356362
พล ปล. ส.ต.ต. กรพศ เปียสัมปทวน 095-7731321
พล ปล. ส.ต.ต. สันติราษฎร์ เรืองชาญ 087-2976985
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ทินกร มาตยา 096-5249099


ผบ.มว.ฯ ร.ต.อ. อารม เชื่อชาญ 098-1727605
รอง ผบ.มว ร.ต.ท. รัฐเมธ จิตรบุญมา 093-4585562
จ่าหมวด ด.ต. วิชัย กมลฤกษ์ 083-3765357
เสมียน ด.ต. ประจวบ สมรูป 084-8973939
เสมียน - -
พยาบาล ด.ต. สมศักดิ์ บุญภา 091-3418895
พงว. ด.ต. ถนอมชัย นาคา 087-2400929
พงว. ส.ต.ต. จักรภัทร ผดุงกิจ 084-3727468
ผบ.หมู่ ด.ต. พนม อุ่นแก้ว 061-0676477
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. สามทิศ ลาพันธ์ 085-4690963
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. วสันต์ กองยา 096-0712842
พล ปล. ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ พูนสิริวัฒน์ 087-3781648
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. กุมพันธ์ สมศรีสุข 091-3634179
ผบ.หมู่ ด.ต. สุนัน โอกระโทก 081-1868262
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. มนัส แดงโตรต 087-2976958
พล ค.๒๐ ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ ทองธนเศรฐ 080-0021469
พล ปล. ส.ต.ต. สมโภชน์ คำสุข 086-0912657
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. เฉลิมพันธ์ สมหลง 095-1513657
ผบ.หมู่ ด.ต. ไพรวัน ลำพรม 086-2565845
นายพวก ๑ ด.ต. บัญดิษฐ กันชัยภูมิ 089-9477138
พล ค.๒๐ ส.ต.ต. นที คำเปื้อม 095-7628114
พล ปล. ส.ต.ต. วิริยชัย ธัญญะ 088-4123275
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. อภิชาติ บุตนนท์ 081-0564574

ผบ.มว. ร.ต.ท. บุญถิน กลิ่นรี 081-0621919
รอง ผบ.มว ด.ต. อภิสิทธ์ เสริมจันทร์ 082-1880702
จ่าหมวด - -
เสมียน ด.ต. วิเชียร โพธิมาตย์ 084-9626268
เสมียน - -
พยาบาล ด.ต. สมหมาย ทองดี 088-3723466
พงว. จ.ส.ต. พิทยา ไชยนรา 085-6434188
พงว. ส.ต.ต. กิตติพศ พรมสกุล 091-3151711
ผบ.หมู่ ด.ต. ธนากร เหลียมทอง 084-4105254
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. สมชาย รองสุพรรณ 081-0640628
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ณรงค์ เรืองสวัสดิ์ 086-0818353
พล ปล. ส.ต.ต. จตุภัทร จรูญรัตน์ 086-9643407
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ธนาธิป เทียนทอง -
ผบ.หมู่ ด.ต. น้อย แสงศรี 088-3759752
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. รุ่ง สีนาค 061-2468898
พล ค.๒๐ ส.ต.ต. สันติภาพ ศรีอินทร์คำ 096-2262531
พล ปล. ส.ต.ต. อิสระ ดวงจันทร์ 098-2735375
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ปิยกุล สิมมา 096-1256250
ผบ.หมู่ ด.ต. ประวิณ ทาวังราช 090-4607849
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ประยงศักดิ์ วงศ์ขัน 081-4706153
นายพวก ๑ ด.ต. ประภาส แสงกระจ่าง -
พล ค.๒๐. ส.ต.ต. อดิศร ทับขุนทด 097-3314111
พล ปล. ส.ต.ต. สุทธิพงษ์ เล่งระบำ 091-8299282
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ กวดอ้อ 083-3231180

ผบ.มว.ฯ ร.ต.อ. สมัย มุธุสิทธิ์ 093-3412651
รอง ผบ.มว ร.ต.ท. เพรียวพันธ์ ประทุมจร 093-0623363
จ่าหมวด - -
เสมียน ด.ต. อัครเดช อวบสำอางค์ 087-8751122
เสมียน - -
พยาบาล จ.ส.ต. บุญเสริม ทองมนต์ -
พงว. ด.ต. มนูญ พาดกลาง 098-1572991
พงว. - -
ผบ.หมู่ ด.ต. จักรวิทย์ ชูเชิด 093-4869926
พล ปล. ส.ต.ต. สรชัย สุริยะคำ 081-4137552
พล ปล. ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ กฐินหอม 061-0422560
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. พิเชษฐ์ กลิ่นศรีสุข 080-6759097
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ณัฐพล จิตต์เพชร 098-1960471
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. วัชรพล เพ็ชรดำ 093-8843631
ผบ.หมู่ จ.ส.ต. สุเมธ แบนอภัย 081-0675586
พล ปล. ส.ต.ต. สถาพร กล้าสมุทร์ 081-9424261
พล ปล. ส.ต.ต. วิสันต์ เรืองหนู 089-4326755
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. เสกสรร ฤทธิแผง 061-0362542
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. สถาพร มิกายา 093-6962542
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ธีรพงศ์ ช่องลมกรด 098-0734765
ผบ.หมู่ ด.ต. ประเวศ บุญรัตน์ 098-1044172
พล ปล. ส.ต.ต. คฑาวุธ บัวเนี้ยว 090-4803142
พล ปล. ส.ต.ต. ณัฐกรณ์ พันสา 094-6359901
พล ระเบิดทำลาย ส.ต.ต. เฉลิมพล สุขเอียด 095-7365809

ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๕ พ.ต.ท. บุญเลื่อน กุมภาว์ ๐๘๑ - ๙๕๕๕๖๗๙
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๕(๑) ร.ต.อ. โชค เมินธนู ๐๘๑ - ๘๙๘๙๓๕๒
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๕(๒) ร.ต.อ. สงบ โพยประโคน ๐๘๑ - ๐๗๒๐๓๙๕
จ่ากองร้อย ร.ต.ท. ภูมธนันท์ จันทร์แดง ๐๘๗ - ๒๕๕๓๒๗๘ ๐๙๓ - ๔๘๗๓๒๕๓
เสมียนกำลังพล ร.ต.ต. ชาญศักดิ์ เดชพันธ์ ๐๘๓ - ๓๘๒๒๙๓๑ พิราบ ๕๓๕
เสมียนกำลังพล ด.ต. วีระ ไร่ดี ๐๘๔ - ๔๗๕๗๙๒๑ ๐๙๘ - ๕๘๔๗๕๒๖
เสมียนการข่าว ร.ต.ท. สนอง สวัสดิ์พูน ๐๘๑ - ๙๖๖๙๒๕๕
เสมียนการข่าว ด.ต. เชษฐา รอดไธสง ๐๘๖ - ๒๔๙๖๔๑๙
เสมียนการข่าว จ.ส.ต. ขรรค์ชัย ปุริปุระณะ ๐๘๖ - ๑๗๖๔๗๗๒
เสมียนยุทธการ ด.ต. จิระเดช ประทายนอก ๐๘๑ - ๙๖๖๕๘๑๑ ๐๘๖ - ๑๔๙๖๑๙๑
เสมียนยุทธการ จ.ส.ต. จำรัส ศิริเมฆา ๐๙๓ - ๓๘๓๒๔๐๗
เสมียนยุทธการ ส.ต.อ. กิติศักดิ์ ขอชูกลาง ๐๘๐ - ๑๓๖๒๑๓๘
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. วัชรพงษ์ เพ็ญเดิมพันธ์ ๐๘๙ - ๒๘๖๓๒๒๗
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. กิตติศักดิ์ นามโคตรธนันท์ ๐๘๐ - ๖๒๙๕๙๗๙
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. ชัยยะ ฝาชัยภูมิ ๐๘๔ - ๙๖๐๒๗๔๑ พิราบ ๕๓๖
เสมียนกิจการพลเรือน ร.ต.ต. ไพรัตน์ บรรดรศักดิ์ ๐๘๗ - ๘๗๐๖๖๔๔ ๐๙๔ - ๒๗๓๓๐๑๙
เสมียนกิจการพลเรือน ด.ต. สุนทร โสนนอก ๐๘๙ - ๒๘๓๔๔๗๓
เสมียนการเงิน ด.ต. วิเชียร คิดการ ๐๘๙ - ๙๔๖๑๖๗๗
เสมียนการเงิน ด.ต. สุวิช สระกระโทก ๐๘๙ - ๙๔๖๕๖๘๓
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ร.ต.ท. ประกอบ ทองสิงห์ ๐๘๑ - ๐๗๖๑๖๑๑
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ด.ต. พสชนัน คำเหล็ก ๐๖๑ - ๔๓๗๘๓๖๓ ๐๙๓ - ๕๒๙๙๗๗๔
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ด.ต. มานะ หวังใจกลาง ๐๙๘ - ๙๐๕๖๙๒๔
พลขับ buy priligy online ร.ต.ท. สากล ดนตรี ๐๘๔ - ๘๒๕๓๔๕๑
พลขับ ร.ต.ท. หลวง นามนุ ๐๘๔ - ๘๒๘๖๗๑๔
พลขับ จ.ส.ต. อำพล บุดสีทา ๐๘๗ - ๙๖๗๗๘๐๘
พลขับ ด.ต. วิรัตน์ จั้นอรัญ ๐๘๙ - ๒๘๖๓๐๕๒
ช่างเครื่อง ร.ต.ท. ทองสิงห์ เทียมทัน ๐๘๑ - ๗๘๙๐๖๔๓
พยาบาล ร.ต.ท. บรรจง บุญดี ๐๘๕ - ๖๕๖๕๓๑๒
พยาบาล ด.ต. เชาว์ หมู่สูงเนิน ๐๘๐ - ๑๕๔๒๐๓๘

ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด.๒๑๕ ร.ต.อ. พัฒนา เสาวกุล ๐๘๔ - ๗๙๕๔๙๘๒
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. พุทเทียม ศรีดี ๐๘๐ - ๑๖๐๔๒๔๖
เสมียนหมวด ด.ต. พลายแก้ว พูนวงศ์ ๐๘๒ - ๓๖๖๒๓๑๒

ผบ.ตอนช่างสนาม ร.ต.ท. บุญนำ สุกใส ๐๘๙ - ๒๘๔๘๑๐๗
รอง ผบ.ตอน ด.ต. พลแสน มุ่งดี

หน.ชุดช่างสนาม ร..ต.ต. คำรณ พัชนี ๐๘๘ - ๓๗๒๖๔๕๘
จนท.ช่างสนาม ด.ต. ชาญณรงค์ แทนพลกรัง ๐๘๑ - ๒๘๒๙๔๙๓
ผบ.ตอน ปกบ.(พลยิงปืน) ด.ต. วิเชียร ขาวสระน้อย ๐๘๑ - ๑๕๗๒๙๘๔
พลยิงผู้ช่วยปืน ๑ ด.ต. สุครีพ เอื้อกลาง ๐๘๕ - ๗๖๑๖๕๓๗


ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๔ ร.ต.ท. บุญเชิด พึ่งประสพ ๐๘๙ - ๕๗๘๖๒๕๗
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. สุมิต มณีพันธ์ ๐๘๑ - ๒๖๕๓๗๕๑
จ่าหมวด ร.ต.ท. สุภาพ เทียมทัน ๐๘๐ - ๗๒๒๖๓๖๐
เสมียนหมวด จ.ส.ต. ประหยัด ห่านคำวงษ์ ๐๘๗ - ๒๙๕๗๒๒๘
พนักงานวิทยุ ด.ต. เชาว์ พุฒขาว ๐๘๙ - ๐๕๕๒๑๘๖ ๐๘๖ - ๖๔๙๗๔๕๒
ผบ.ชุด (ชุดวิทยากร) ร.ต.ท. ถาวร เลียวไธสง ๐๘๙ - ๕๘๔๐๘๒๐ ๐๔๔ - ๖๗๙๔๖๒
รอง ผบ.ชุด ร.ต.ท. ประภาส อันทะปัญญา ๐๘๙ - ๘๔๖๐๕๕๐ ๐๔๔ - ๖๗๙๖๓๐

พยาบาล ร.ต.ท. ธานินทร์ ทัดศรี ๐๘๔ - ๔๙๘๔๒๓๔

ผบ.ชุด(ชุดมวลชนสัมพันธ์๑) ร.ต.ท. สุพัฒน์ สร้างดี ๐๘๔ - ๙๕๙๕๖๑๑

จนท.พวก ๑ ร.ต.ท. ทนงศักดิ์ สร้อยฟ้า ๐๘๙ - ๘๔๘๘๓๗๘

ผบ.ชุด(ชุดมวลชนสัมพันธ์๒) ร.ต.ท. ชัยรัตน์ วงษาปัดนา ๐๘๙ - ๕๗๙๒๕๐๙
รอง ผบ.ชุด ร.ต.ท. บวร เจริญคุณ ๐๘๔ - ๘๓๓๒๙๔๔

ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๑ ร.ต.อ. พงษ์มิตร มักขุนทด ๐๘๑ - ๐๕๒๓๙๙๓
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. วีระศักดิ์ คำพันธุ์ ๐๘๙ - ๙๔๖๘๘๐๙
จ่าหมวด ร.ต.ท. สมสันต์ สนโคกสูง ๐๘๓ - ๓๗๘๓๘๖๗
เสมียนหมวด ส.ต.ต. ขจรเกียรติ วรรณพราหมณ์ ๐๘๗ - ๖๐๗๘๐๔๐
เสมียนหมวด / พลขับ ส.ต.ต. ชัยณรงค์ สุริแสง ๐๙๙ - ๔๗๔๖๘๘๐
พยาบาล ร.ต.ท. คำไมล์ ธรรมกุล ๐๘๙ - ๙๓๕๙๙๘๓
พนักงานวิทยุ ด.ต. วัชรา เสมาทอง ๐๙๓ - ๓๘๓๑๒๓๕
พนักงานวิทยุ จ.ส.ต. อนุชาติ หมั่นกระโทก ๐๘๕ - ๘๖๐๔๕๖๖
ผบ.หมู่ ๑ ร.ต.ท. คำผอน เมฆมนต์ ๐๘๘ - ๓๕๒๗๖๒๙
รอง ผบ.หมู่ ร.ต.ท. บุญส่ง ทรงมีชัย ๐๘๓ - ๓๐๐๘๒๙๗

นายพวก ๑ ด.ต. ธีระพล จิตจักร์ ๐๘๗ - ๙๑๙๕๔๐๑
พล ค.๑๐
พล ปล. ส.ต.ต. อิสระพงษ์ จันทรมงคล ๐๘๘ - ๓๔๔๙๐๘๑
พล ปล. ส.ต.ต. นิติศาสตร์ อาจหาญ ๐๙๗ - ๙๘๕๘๘๒๔
นายพวก ๒ จ.ส.ต. ไชยยศ ไชยสิทธิ์ ๐๘๙ - ๙๕๑๗๙๑๑
พล ค.๑๐
พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. วิษณุ ศิริทร ๐๘๗ - ๑๖๗๓๕๕๒
พลระเบิดทำลาย

ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. วีรยุทธ โนดประโคน ๐๘๙ - ๙๓๐๗๘๘๑
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. เกียรติศักดิ์ รักษ์วิจิตร ๐๘๓ - ๖๕๕๖๗๐๕
พล ปล. ส.ต.ท. สกุลชัย เพ็ชรประกอบ
พล ปล. ส.ต.ต. กฤตวิทย์ ตระกูลรัมย์ ๐๙๐ - ๕๙๖๒๒๙๒

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. จักรพงษ์ ดีป้องปัด ๐๘๘ - ๗๓๐๒๕๔๖

ผบ.หมู่ ๓ ร.ต.ท. มนัส มีทอง ๐๘๕ - ๗๗๗๖๘๗๗
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ศิลธรรม โสมกระโทก ๐๘๗ - ๑๐๗๑๒๘๑

นายพวก ๑ จ.ส.ต. นพรัตน์ วังทัน ๐๘๒ - ๒๖๓๒๙๕๕
พล ปล. ส.ต.ต. ชัยยุทธ์ ยินดีชาติ ๐๙๔ - ๕๐๗๖๓๔๒
พล ปล. ส.ต.ต. เจริญพร กานานนท์ ๐๙๖ - ๗๕๔๓๕๑๓

ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๒ ร.ต.อ. สายรวม ตากิ่มนอก ๐๘๓ - ๓๗๖๐๓๑๑ ๐๙๐ - ๒๖๙๐๕๒๑
รอง ผบ.มว. ด.ต. ประเทือง จูกระโทก ๐๘๓ - ๓๖๕๖๗๐๒
จ่าหมวด ด.ต. ปกรณ์ ประเสริฐสุวรรณ ๐๘๖ - ๒๖๒๙๓๓๖
เสมียนหมวด ส.ต.อ. ประยงค์ อุตสาหะพันธ์ ๐๘๗ - ๘๙๙๘๓๖๒
เสมียนหมวด / พลขับ ส.ต.ต. วีรนันต์ แววหงษ์ ๐๘๙ - ๕๑๔๑๙๘๖
พยาบาล ด.ต. วิรัตน์ ดลประสิทธิ์ ๐๘๒ - ๑๕๐๖๒๗๓
พนักงานวิทยุ ด.ต. สมศักดิ์ รัตนนท์ ๐๙๐ - ๘๓๗๔๒๘๙
พนักงานวิทยุ จ.ส.ต. ภานุวัฒน์ ธรรมดา ๐๘๑ - ๕๙๓๑๐๑๕
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. ภิเดช ถ่ายสูงเนิน ๐๘๗ - ๒๕๑๕๗๓๘
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. อุ่น คุ้มหมู่ ๐๘๑ - ๐๖๓๒๕๔๗

นายพวก ๑ ส.ต.อ. ชิชชากร ภูบาลชื่น ๐๘๐ - ๖๐๓๕๗๐๐

พล ปล. ส.ต.ต. นัฐพงษ์ คงสีทอง ๐๙๐ - ๘๘๔๔๐๒๑
พล ปล. ส.ต.ต. ฉัตรวิมล พลเมือง ๐๙๘ - ๕๙๔๖๒๘๘

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. อนุชา มีทอง ๐๙๑ - ๖๗๑๐๐๖๒
พลระเบิดทำลาย

ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. สุชาติ มาตาชาติ ๐๘๗ - ๐๐๔๙๒๑๕
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. ยิ่งยงค์ กุลทอง ๐๘๙ - ๐๔๑๖๔๒๙
พยาบาล
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. วรวัฒน์ จูดเดช ๐๙๒ - ๓๒๘๕๐๕๑
พล ปล. ส.ต.ต. สมเจตนา ปานมณี ๐๘๒ - ๓๕๙๖๐๙๖

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. สุทธิพล วงษ์นายะ ๐๙๒ - ๕๓๘๘๖๘๓
พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. กิติศักดิ์ อินทพันธ์ ๐๘๔ - ๙๗๒๓๒๙๕


ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. ครรชิต สาระสุข ๐๘๘ - ๓๕๑๐๒๘๙
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ชัยภัทร สิงหาแผด ๐๘๗ - ๔๕๑๔๖๘๕

พล ปล. ส.ต.ต. อดิเทพ บุญสิงห์ใจ ๐๙๘ - ๓๐๔๑๐๕๐
พล ปล. ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อู่ทรัพย์ ๐๙๒ - ๗๓๗๐๕๕๙

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ทวิทย์ ศรีเมือง ๐๘๗ - ๙๕๓๘๒๙๕

ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๓ ร.ต.อ. ไชญา ลาดกุดลิง ๐๙๘ - ๐๖๔๐๐๘๖ ๐๙๑ - ๐๑๙๓๑๗๗
รอง ผบ.มว. ด.ต. ทองปาน สุปะเม ๐๘๙ - ๕๘๕๑๘๖๑ ๐๙๘ - ๑๐๕๒๔๒๗
จ่าหมวด ด.ต. ปิยศักดิ์ ศรีสาร ๐๘๐ - ๑๖๘๗๕๒๙
เสมียนหมวด ด.ต. รังสี รังสิโยภาส ๐๘๙ - ๕๐๐๘๓๗๘
เสมียนหมวด / พลขับ ส.ต.ต. กิตติพันธ์ เพิ่มเจริญ ๐๙๘ - ๖๐๙๕๙๗๒
พยาบาล
พนักงานวิทยุ ด.ต. พยางค์ เข็มจีน ๐๘๗ - ๙๖๘๕๓๕๔ ๐๙๕ - ๖๐๒๐๓๕๗(line)
พนักงานวิทยุ ด.ต. ชัยมงคล สวัสดิ์ ๐๙๓ - ๕๑๖๔๘๓๖
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. อำนวย สุริยภาพ ๐๘๗ - ๒๕๘๒๖๕๔
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. โกมล พากเพียร ๐๘๙ - ๕๗๘๗๑๕๔

นายพวก ๑ จ.ส.ต. ประทีป ยินดี ๐๘๗ - ๓๙๓๒๑๙๗

พล ปล. ส.ต.ต. พงศ์บัณฑิต จิตภักดี ๐๘๔ - ๓๐๐๓๗๐๗
พล ปล. ส.ต.ต. สุรหัส หวังชะนะ ๐๘๘ - ๓๕๘๗๗๗๖

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. เมธา พุฒจรูญ ๐๘๔ - ๔๙๔๔๙๔๑

ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. สมปอง ทิพม้อม ๐๘๖ - ๒๕๓๔๔๔๒
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. จิรศักดิ์ แก้วจันทรานนท์ ๐๙๓ - ๕๓๙๙๐๐๘

นายพวก ๑ ส.ต.อ. สืบตระกูล ตาชูชาติ ๐๙๐ - ๑๘๐๙๙๔๗
พล ปล. ส.ต.ต. ชิรพงศ์ ยะราช ๐๘๔ - ๘๘๖๖๗๑๒
พล ปล. ส.ต.ต. ลักษณ์ บุรีรัตน์ ๐๙๘ - ๒๒๗๒๗๕๗

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. วสันต์ แสงขาว ๐๘๒ - ๑๐๑๑๖๙๙

ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. ศราวุธ ปัดถามัง ๐๘๑ - ๓๘๙๓๗๐๗
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. สมดี เจริญศรี ๐๘๖ - ๑๖๑๐๓๔๕

พล ปล. ส.ต.ต. สมชาย มีเสียง ๐๘๖ - ๒๙๒๖๒๖๘
พล ปล. ส.ต.ต. วรพงษ์ สังการณ์ ๐๖๑ - ๖๕๗๒๙๐๙

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. วันชัย จะลา ๐๘๖ - ๒๑๙๐๕๙๖
พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. อธิวัฒน์ ว่องมงคลเดช ๐๘๓ - ๑๙๐๑๑๙๕
ผบ.มว.ตชด. ๒๑๕๔ ร.ต.ท. หิรัญ เวชประโคน ๐๘๑ - ๐๙๗๑๓๐๕ ๐๙๓ - ๓๖๒๕๕๐๑
รอง ผบ.มว. ด.ต. วิโรจน์ หยุยจันทึก ๐๘๕ - ๗๖๔๓๘๓๙
จ่าหมวด ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พลใหม่ ๐๘๐ - ๑๕๙๖๕๘๗
เสมียนหมวด ด.ต. เสถียร อินทร์นอก ๐๘๘ - ๗๑๖๖๗๓๓
เสมียนหมวด / พลขับ
พยาบาล ด.ต. กมล คอนชมพู ๐๘๔ - ๗๕๑๐๗๓๔
พนักงานวิทยุ ร.ต.ท. สุรศักดิ์ ผาทอง ๐๘๕ - ๖๕๒๐๒๓
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อดิศร เย็นใจ ๐๘๘ - ๘๒๙๒๒๘๓ พิราบ ๕๓๘
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. ปรีชา ป้อมทะเล ๐๘๔ - ๔๖๒๑๑๕๙
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ธนารักษ์ พลเสน ๐๘๗ - ๘๗๐๒๒๙๑
พยาบาล
พนักงานวิทยุ ร.ต.ต. สมใจ ถุงน้ำคำ ๐๘๗ - ๑๖๕๘๕๓๙ ๐๙๓ - ๑๓๑๔๒๓๐
พล ปล. ส.ต.ต. พงศธร ชมเชย ๐๘๓ - ๖๓๑๔๔๑๕
พล ปล. ส.ต.ต. เสกสรร เฉียบแหลม ๐๙๕ - ๘๗๐๔๔๕๘

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. สมพงษ์ คู่ชัยภูมิ ๐๘๔ - ๗๓๔๕๒๐๑
พลระเบิดทำลาย
ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. สุวิจักขณ์ ศรีศักดิ์ ๐๘๒ - ๘๖๘๒๕๔๒
รอง ผบ.หมู่ ส.ต.อ. จรูญ โพยนอก ๐๙๔ - ๒๘๗๐๓๖๓
พยาบาล จ.ส.ต. วุฒิไกร นามไพร ๐๘๙ - ๖๒๕๔๐๑๑
พนักงานวิทยุ

พล ปล. ส.ต.ต. ลิขิต ทัดคุ้ม ๐๘๘ - ๒๙๓๖๒๓๒
พล ปล. ส.ต.ต. วรัญญู เหล่าทองสาร ๐๙๑ - ๐๕๓๖๑๖๑

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ ปะนัดตะนัง ๐๙๓ - ๕๔๓๙๓๖๔
ผบ.หมู่ ๓ ร.ต.ท. บัญญัติ ปานงูเหลือม ๐๘๐ - ๓๖๙๑๘๑๒
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. วัชรินทร์ ซังเพชรแก้ว ๐๘๑ - ๒๗๖๗๔๔๙

พล ปล. ส.ต.ต. สุริยา มยุรส ๐๘๕ - ๙๒๔๓๓๕๓
พล ปล. ส.ต.ต. ณัฐศิษย์ สมเกียรติภาคภูมิ ๐๘๗ - ๘๑๖๗๗๗๑

พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ วงษ์สะอาด ๐๖๑ - ๐๗๓๒๔๒๑
พลระเบิดทำลาย ส.ต.ต. เฉลิมวุฒิ คำป่อง ๐๙๒ - ๗๗๘๕๙๑๓

ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๖ พ.ต.ท. ชัชวาลย์ รัชตะประกร ๐๘๒ ๒๔๙ ๐๙๖๗ ๐๘๐ - ๓๖๙๑๘๑๒
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๖(๑) ร.ต.อ. ยศธน บุญศรี ๐๘๕ ๗๗๐ ๐๑๖๔ ๐๘๑ - ๒๗๖๗๔๔๙
รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๖(๒) ร.ต.อ. อนุชิต สนิทภิรมย์พันธุ์ ๐๘๑ ๒๕๑ ๐๙๖๗
จ่ากองร้อย ร.ต.ท. สำราญ ปาประโคน ๐๘๑ ๘๗๙ ๓๓๖๘
เสมียนกำลังพล ด.ต. ชุมแพร เจริญท้าว ๐๙๘ ๕๙๔ ๙๖๓๑
เสมียนกำลังพล ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ขยันชุมนุม ๐๘๐ ๑๕๑ ๘๐๓๘
เสมียนการข่าว ด.ต. ไชยทัศน์ จดสมบูรณ์ ๐๘๙ ๙๔๗ ๔๖๕๔ ๐๘๕ - ๙๒๔๓๓๕๓
เสมียนการข่าว ด.ต. ฉัตรชนก ทรงประโคน ๐๘๑ ๔๗๐ ๑๗๑๓ ๐๘๗ - ๘๑๖๗๗๗๑
เสมียนการข่าว ด.ต. ธีระศักดิ์ คำศรี ๐๘๑ ๙๙๙ ๗๔๘๓
เสมียนยุทธการ ด.ต. บัณฑิต โกสีนาม ๐๙๓ ๕๒๙ ๖๐๒๕
เสมียนยุทธการ ด.ต. ทองสุข เกตราช ๐๘๖ ๐๓๗ ๒๐๑๔ ๐๖๑ - ๐๗๓๒๔๒๑
เสมียนยุทธการ จ.ส.ต. มานพ ขามประโคน ๐๘๗ ๙๖๙ ๙๔๗๖ ๐๙๒ - ๗๗๘๕๙๑๓
เสมียนส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท. กำแหง ชัยณรงค์ ๐๘๗ ๒๔๘ ๔๙๑๐
เสมียนส่งกำลังบำรุง buy propecia ด.ต. บัณฑิต สมเหล็ก ๐๙๘ ๕๗๐ ๕๑๔๖
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. ทศพล จำนงค์ประโคน ๐๘๔ ๘๒๙ ๘๙๘๔
เสมียนกิจการพลเรือน ด.ต. สำรวย ชาญนอก ๐๘๖ ๒๕๔ ๑๔๓๒
เสมียนกิจการพลเรือน ด.ต. รัฐภูมิ ประสานสุข ๐๙๒ ๘๖๒ ๓๑๔๙
เสมียนการเงิน ร.ต.ท. ธนบูลย์ จอกนาค ๐๘๗ ๖๕๑๔๑๑๙
เสมียนการเงิน ด.ต. ยงยุทธ พระภูจำนงค์ ๐๘๑ ๗๙๙ ๐๕๖๖
พยาบาล ด.ต. วีรชัช จิรานุเศวต ๐๘๐ ๐๐๑ ๑๗๘๓
พยาบาล ด.ต. วิชัย สัมมานิตย์ ๐๘๐ ๑๖๙ ๖๔๗๗
พนักงานวิทยุ ร.ต.ท. บุญเกิด มีจำนงค์ ๐๘๕ ๒๐๓ ๔๓๘๘
พนักงานวิทยุ ด.ต. สมพงษ์ พรปานศักดิ์ ๐๖๑ ๐๗๓ ๔๘๔๕
พนักงานวิทยุ ด.ต. ปิยชัย คงชุ่มชื่น ๐๘๑ ๗๗๒ ๒๐๐๑
พลขับ ร.ต.ท. สุเทพ ธรรมสาร ๐๘๐ ๒๐๐ ๓๔๓๓
พลขับ ด.ต. ศรัณยพงศ์ ทองทวีชัยกุล ๐๘๙ ๕๘๔ ๗๖๑๖
พลขับ ด.ต. รอบ เรืองรัมย์ ๐๘๓ ๑๒๖ ๗๗๗๘
พลขับ ด.ต. ปริญญา โสมสุข ๐๙๒ ๕๕๘ ๐๓๖๑
พลขับ/ช่างเครื่อง ร.ต.ท. สมโภชน์ แซวประโคน ๐๘๕ ๗๗๕ ๑๘๗๖
ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด.๒๑๖ ร.ต.อ. คณพศ นครเรียบ ๐๘๑ ๑๒๐ ๐๐๕๗
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. ประมุข นิลเพชร ๐๘๔ ๘๓๒ ๓๙๖๙
เสมียนหมวด ด.ต. ฌาวณัฐค์ ค้ำภูเขียว ๐๙๘ ๔๙๒ ๗๐๐๖
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด ๒๑๖ ร.ต.ท. สมพล เอมกลาง ๐๘๑ ๐๑๘ ๐๔๗๕
รอง ผบ.มว. ด.ต. ขจรศักดิ์ เว้าสำโรง ๐๘๗ ๒๕๓ ๐๔๘๕
จ่าหมวด ด.ต. สมาน ยามดี ๐๘๑ ๒๗๗ ๔๒๒๕
เสมียนหมวด ด.ต. นิเวศ ทิศกระโทก ๐๘๒ ๘๒๔ ๘๕๕๖
ผบ.ชุดวิทยากร ร.ต.ท. ชยันต์ ชุมโกมล ๐๘๙ ๓๕๕ ๗๗๕๐
รอง ผบ.ชุด ร.ต.ท. วีระพันธ์ ชาติมนตรี ๐๖๒ ๑๕๖ ๙๔๘๖
พยาบาล ร.ต.ท. สุเทพ กองเนตร ๐๘๑ ๗๖๐ ๘๘๓๕
พยาบาล ร.ต.ท. ชัยชำนิ โขลา ๐๘๙ ๙๘๖ ๒๓๙๑
วิทยากร ด.ต. ณัฐกิตติ์ โสมะมี ๐๙๖ ๒๓๘ ๐๗๒๘
วิทยากร ด.ต. สุเมธ พวงประโคน ๐๙๔ ๕๐๑ ๖๙๘๙
วิทยากร ด.ต. สมเกียรติ ตะระรัมย์ ๐๘๐ ๑๐๘๘ ๕๒๖
วิทยากร ด.ต. สมหมาย ซิวประโคน ๐๙๐ ๔๘๑ ๔๙๒๒
วิทยากร ด.ต. วรากร ต่างประโคน ๐๘๖ ๒๖๒ ๔๑๔๘
วิทยากร ด.ต. ประสิทธิ์ ยอดเจริญ ๐๙๓ ๓๙๔ ๕๗๓๑
วิทยากร จ.ส.ต. อภิสิษฐ์ จิตดี ๐๘๗ ๒๕๓ ๐๔๘๕
ผบ.ชุด มชส.ที่๑ ด.ต. ประภาส โทราช ๐๘๙ ๔๒๘ ๒๑๘๘
รอง ผบ.ชุด ด.ต. ทัศนัย ปูสารัมย์ ๐๖๒ ๑๐๑ ๖๘๑๔
ด.ต. สวาท ฝายสำโรง ๐๘๙ ๕๗๙ ๐๒๔๖
จ.ส.ต. อัศวพร ศรีสกุล ๐๘๘ ๔๐๐ ๑๕๓๒

ผบ.มว.ตชด. ๒๑๖๑ ร.ต.ท. สถาพร วรพัฒน์ผดุง ๐๘๕ ๗๗๓ ๕๘๐๐
รอง ผบ.มว./ ด.ต. ควง ท่าประโคน ๐๘๕ ๖๓๙ ๓๖๑๓
จ่าหมวด ด.ต. เฉลิมพล ทรงสุริยะกุล ๐๘๑ ๐๗๔ ๑๒๓๐
เสมียนหมวด จ.ส.ต. สุวิทย์ พลอยยอด ๐๘๓ ๓๐๒ ๓๗๔๐
พยาบาล ร.ต.ท. ประสพ แก้วปัชฌาย์ ๐๘๐ ๗๓๘ ๙๔๗๗
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อภิชล สุวรรณบุญโณ ๐๘๗ ๒๙๒ ๘๓๓๒
ผบ.หมู่ที่ ๑ ร.ต.ต. ประทีป นามเสนาะ ๐๖๒ ๑๐๑ ๖๘๑๔
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ชูวิทย์ วงค์สาระ ๐๘๗ ๙๖๐ ๑๘๙๔
พยาบาล ส.ต.ต. พัชรพล ภูมิพัฒน์ ๐๖๑ ๑๒๔ ๔๗๒๒
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. รัฐนันท์ เกื้อกูล ๐๘๐ ๐๓๗ ๑๒๓๐
พล. ปล. ส.ต.ต. สนายุ เอียดวงค์ ๐๘๒ ๘๒๔ ๘๕๕๖
นายพวก ๒ ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ ทองจิต ๐๙๕ ๘๗๓ ๓๒๔๐
พลระเบิดทำลาย ด.ต. พรชัย มาบัว ๐๘๑ ๒๗๗ ๔๒๒๕
ผบ.หมู่ที่ ๒ ด.ต. ธรนิณทร์ ภูมินางาม ๐๘๓ ๑๐๐ ๙๕๒๓
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. สุรศักดิ์ พรมเจียม ๐๙๒ ๖๖๒ ๐๗๒๗
พยาบาล ส.ต.ต. ทวีศักดิ์ ศรีทวีกุล ๐๘๙ ๙๗๗ ๒๔๑๖
พล. ปล. ส.ต.ต. ณัฐวัฒน์ สงขาว ๐๖๑ ๗๓๗ ๖๒๙๔
นายพวก ๒ จ.ส.ต. ทัตพงศ์ บุญครอง ๐๘๓ ๓๘๖ ๕๘๘๗
พลระเบิดทำลาย จ.ส.ต. รุ้ง บุญเกิด ๐๘๐ ๐๐๔ ๐๖๑๕
ผบ.หมู่ที่ ๓ ร.ต.ท. พีรพงษ์ ถั่วประโคน ๐๙๘ ๓๓๗ ๒๕๒๔
รอง ผบ.หมู่ ส.ต.อ. ประดุง รสน้อย ๐๘๓ ๑๙๗ ๘๔๕๕
พยาบาล ส.ต.ต. คมชิต ใจบุญ ๐๙๗ ๑๕๒ ๖๑๐๖
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. เทพกรณ์ บุญประเสริฐ ๐๙๘ ๔๒๕ ๗๙๒๘
พล. ปล. ส.ต.ต. ชาติพล บรรณประสิทธิ์ ๐๙๓ ๔๗๔ ๘๔๑๒
พล. ปล. ส.ต.ต. ประสิทธิ์ อึ้งวัฒนะไพศาล ๐๘๓ ๓๐๘ ๐๔๖๕
ผบ.มว.ตชด.๒๑๖๒ ร.ต.อ. เสนีย์ จุปะมัตถา ๐๘๙ ๐๙๙ ๓๑๒๓
รอง buy levitra online ผบ.มว. ร.ต.ท. สุพจน์ จันทิมาตร ๐๘๙ ๕๘๔ ๗๖๑๖
จ่าหมวด ด.ต. สุเทพ ทูลประโคน ๐๘๗ ๘๗๐ ๘๓๕๖
เสมียนหมวด ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ มีล่อง ๐๘๑ ๓๔๘ ๔๓๙๑
พยาบาล ด.ต. สินชัย วังหมวดมนต์ ๐๙๗ ๒๕๗ ๖๘๘๕
พนักงานวิทยุ ด.ต. ขวัญชัย จอมทรักษ์ ๐๙๗ ๓๓๑ ๓๓๕๐
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อังคาร ธนูศิลป์ ๐๘๗ ๘๑๘ ๙๑๑๘
ผบ.หมู่ที่ ๑ ด.ต. สมปราช สันวิราช ๐๘๗ ๘๓๖ ๒๗๒๑
พยาบาล ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เดชมะเริง ๐๙๐ ๒๗๓ ๓๒๗๐
พนังงานวิทยุ ส.ต.ต. คณาวุฒิ เสนานุช ๐๙๙ ๗๒๑ ๐๗๙๙
พล. ปล. ส.ต.ต. เจษฏา พูลนวล ๐๙๘ ๒๓๒ ๘๓๓๒
นายพวก ๒ ด.ต. ประเทือง เชียรรัมย์ ๐๘๖ ๒๕๐ ๕๗๙๒
พลระเบิดทำลาย ด.ต. สุทธี แสนดี ๐๘๗ ๘๗๓ ๓๒๔๖
ผบ.หมู่ที่ ๒ ด.ต. สายฝน บุตรวงษ์ ๐๙๑ ๐๕๓ ๘๖๓๙
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ณัฐนนท์ สีประโคน ๐๘๐ ๓๓๓ ๓๖๕๒
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ แสนราช ๐๙๗ ๒๔๑ ๓๑๙๘
พล. ปล. ด.ต. สมเกียรติ พลอาจทัน ๐๖๒ ๕๔๖ ๔๘๐๐
พล. ปล. ส.ต.ต. ศรินทร ลากุล ๐๙๕ ๔๖๓ ๓๘๒๕
พลระเบิดทำลาย จ.ส.ต. สุระพงศ์ ศรีวงศ์ ๐๙๔ ๕๑๒ ๓๗๗๕
ผบ.หมู่ที่ ๓ ด.ต. ทองสุข บุญลือชา ๐๙๓ ๕๔๙ ๓๔๔๖
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. อร่าม โพธิ์จันดี ๐๙๒ ๒๘๐ ๙๔๕๘
พยาบาล ส.ต.ต. ปัญญา บุญเนตร์ ๐๘๒ ๖๖๑ ๒๘๒๑
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. ฉัตรชัย พูลพิพัฒน์ ๐๘๔ ๑๓๐ ๘๗๙๐
พล. ปล. ส.ต.ต. อภิศักดิ์ เขตรการณ์ ๐๘๒ ๘๙๙ ๑๕๒๓
พล. ปล. ส.ต.ต. หัสดินทร์ บัววรรณา ๐๖๒ ๐๒๖ ๘๙๕๑
ผบ.มว.ตชด.๒๑๖๓ ร.ต.อ. รัตรธิเบศ แพ้วไพบูลย์ ๐๘๑ ๐๑๘ ๗๔๗๕
รอง ผบ.มว. ร.ต.ท. จรรโลง มูลดา ๐๘๓ ๓๗๔ ๑๙๕๕
จ่าหมวด ด.ต. เพชรรุ่ง พวงสวัสดิ์ ๐๙๐ ๒๗๓ ๓๐๒๗
เสมียนหมวด จ.ส.ต. ทนงค์ มะณู ๐๘๙ ๕๘๑ ๐๗๗๑
พนักงานวิทยุ จ.ส.ต. วินัย เนียมผึ้ง ๐๘๕ ๗๗๐ ๐๑๖๔
ผบ.หมู่ที่ ๑ ด.ต. มิตร เสาเปรีย ๐๘๐ ๑๕๓ ๖๙๖๖
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. บรรจง อยู่เย็น ๐๘๐ ๗๓๘ ๙๔๗๗
พยาบาล ส.ต.ต. อิสระพงศ์ นุ่นถึก ๐๙๖ ๒๓๘ ๐๗๒๘
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. พลากร เครือตา ๐๙๖ ๗๑๕ ๓๘๙๓
พล. ปล. ส.ต.ต. กฤตพล แสงจันทร์ ๐๙๐ ๔๘๑ ๔๙๒๒
พล. ปล. ส.ต.ต. กฤติเดช เพ็งจันทร์ ๐๙๘ ๔๗๐ ๕๑๔๖
พลระเบิดทำลาย ด.ต. นนทิยุท ภาระไพ ๐๙๓ ๐๗๙ ๗๔๑๔
ผบ.หมู่ที่ ๒ ด.ต. ประเสริฐ ดีเลิศ ๐๘๙ ๙๔๘ ๕๓๑๓
รอง ผบ.หมู่ ส.ต.อ. ธัชกร บัวเพ็ชร ๐๙๐ ๑๗๑ ๗๘๖๔
พยาบาล ส.ต.ต. สรรเพชญ์ ปานเนื่อง ๐๘๗ ๒๖๙ ๗๒๖๑
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อิศรา สีสด ๐๘๐ ๒๐๐ ๓๔๓๓
พล. ปล. ส.ต.ต. ศิวพงษ์ สุทธินนท์ ๐๙๙ ๑๐๕ ๘๘๐๓
พล. ปล. ส.ต.ต. บัลลังก์ ไม้สังข์ ๐๙๘ ๒๑๔ ๗๔๔๒
พลระเบิดทำลาย ด.ต. ประเสร็จ แก้วจันทา ๐๘๓ ๓๓๕ ๘๐๖๕
ผบ.หมู่ที่ ๓ ร.ต.ท. ผมกอง บุญณะสาร ๐๙๘ ๑๓๕ ๔๘๘๓
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. วีระพงษ์ มะละปัทธิ ๐๘๙ ๒๘๓ ๔๓๒๘
พยาบาล ส.ต.ต. วัชระ จันทรเสนา ๐๙๘ ๗๙๖ ๓๙๒๒
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. วัฒนวุฒิ แสนสอาด ๐๙๗ ๐๙๒ ๙๘๓๘
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ธนาธร เดือนเพ็ญ ๐๘๙ ๕๓๘ ๐๖๙๐
พล. ปล. ส.ต.ต. ภูวนัตถ์ หอมดี ๐๘๘ ๔๐๐ ๑๕๓๒
พลระเบิดทำลาย จ.ส.ต. วิทยา ขันทอง ๐๘๑ ๐๖๒ ๓๖๓๔

ผบ.มว.ตชด.๒๑๖๔ ร.ต.อ. ณชธนภค สายกระสุน ๐๘๕ ๑๔๙ ๖๘๗๔
รอง ผบ.มว. ด.ต. เสงี่ยม โยงรัมย์ ๐๘๙๖๕๖ ๔๕๗๙
จ่าหมวด ด.ต. คำศรี สิมมา ๐๘๑ ๓๒๑ ๒๓๖๒
เสมียนหมวด จ.ส.ต. สนธญา ศรีวะสุทธิ์ ๐๘๕ ๔๙๑ ๙๓๖๔
เสมียนหมวด/พลขับ ด.ต. เสถียร แผ่นสุวรรณ ๐๘๑ ๒๖๔ ๓๔๖๕
พนักงานวิทยุ ด.ต. ธีระพงษ์ อักษรครบุรี ๐๘๗ ๒๕๒ ๑๖๓๔
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. พชรพล กุยแก้ว ๐๘๕ ๖๓๘ ๒๔๖๒
ผบ.หมู่ที่ ๑ ด.ต. วัชร์ชัยนันท์ กาบสันเทียะ ๐๘๔ ๙๒๘ ๑๓๗๗
พยาบาล ส.ต.ต. ญัตติพงศ์ คำเรือง ๐๘๔ ๗๖๐ ๔๙๒๒
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. ชลวิทย์ บางประดิษฐกุล บางประดิษฐกุล ๐๙๖ ๒๘๙ ๐๖๔๖
พล. ปล. ส.ต.ต. ภัทรภณ มะโรงทอง ๐๙๓ ๘๕๓ ๓๗๐๔
พล.ปล. ส.ต.ต. ชัยวุฒิ จุมปา ๐๘๐ ๗๙๐ ๐๕๒๑
พลระเบิดทำลาย ร.ต.ต. ฤทัย ล่ามกิจจา ๐๘๑ ๙๗๗ ๖๗๐๒
ผบ.หมู่ที่ ๒ ด.ต. สวัสดิ์ หวังเย็นกลาง ๐๘๕ ๗๗๕ ๕๐๒๖
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. วุฒิพงษ์ ภูเงิน ๐๙๐ ๒๕๙ ๗๔๗๐
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. กิจสฐาพร หริ่งระรี่ ๐๙๖ ๑๖๒ ๖๓๖๐
พล.ปล. ส.ต.ต. วนานนท์ โชคเฉลิม ๐๘๗ ๖๔๓ ๒๖๔๒
พล.ปล. ส.ต.ต. ฟัยซอล สนเส็ม ๐๙๐ ๑๑๒ ๗๔๗๘
พลระเบิดทำลาย ร.ต.ต. สุนันท์ บุญรักษา ๐๙๑ ๘๑๖ ๑๓๘๐
พลระเบิดทำลาย ด.ต. ปราโมทย์ บรรทุมพร ๐๘๙ ๕๘๔ ๗๖๑๖
ผบ.หมู่ที่ ๓ ด.ต. แสนภิวัฒน์ โพธิ์ขาว ๐๘๘ ๓๕๘ ๕๑๑๘
พยาบาล ส.ต.ต. ธีรศักดิ์ ปาเต็ม ๐๘๒ ๔๙๖ ๕๖๑๓
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. ณรงค์เดช คุณารูป ๐๘๓ ๕๗๘ ๖๕๒๔
พล.ปล. ส.ต.ต. กฤษ บุญทูล ๐๘๗ ๕๔๕ ๙๖๙๔
พลระเบิดทำลาย ร.ต.ท. อนุชิต บัวประโคน ๐๙๓ ๔๑๕ ๑๗๙๕
พลระเบิดทำลาย จ.ส.ต. วิทยา ขันทอง ๐๘๑ ๐๖๒ ๓๖๓๔

ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พ.ต.ท. วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ ๐๘๗ - ๙๕๕๑๔๕๗
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗(๑) ร.ต.อ. สุรันดร์ นนทะดี ๐๘๔ - ๘๒๔๕๕๘๑
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗(๒) ร.ต.ท. อัมรินต์ เสนจัทร์ฒิไชย ๐๙๓ - ๕๓๒๘๗๗๙ 
จ่ากองร้อย ร.ต.ท. ยรรยงค์ ชินแสง ๐๘๗ - ๒๕๘๗๒๐๗
เสมียนกำลังพล ด.ต. สมัย ฤกษ์ศรี ๐๘๑ - ๗๖๐๖๗๕๒
เสมียนกำลังพล ด.ต. อภิวัฒน์ ใหมมี ๐๘๑ - ๙๖๗๕๒๒๐
เสมียนกำลังพล
เสมียนการข่าว ร.ต.ท. ลือ กำกับกลาง ๐๘๑ - ๐๗๐๑๒๙๗
เสมียนการข่าว ด.ต. วีรวัฒน์ เชิงหอม ๐๘๙ - ๘๔๕๔๙๑๗
เสมียนการข่าว ส.ต.ต. สันติพัฒน์ สงวนไพบูลย์ ๐๖๑ - ๓๙๘๔๓๑๓
เสมียนยุทธการ ร.ต.ท. มนตรี พลแสง ๐๘๗ - ๘๗๙๕๒๔๒
เสมียนยุทธการ ด.ต. นพรัตน์ เนตรวงศ์ "๐๙๘-๑๐๔๓๘๓๙," ๐๙๘-๒๖๙๙๙๓๖
เสมียนยุทธการ ด.ต. ไพรวรรณ สุดาปัน ๐๙๓ - ๕๕๘๗๘๒๒
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. ไชยยา มีลาภ ๐๘๗ - ๙๕๘๓๕๒๑
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. ทรงเกียรติ เจริญสวัสดิ์ ๐๘๙ - ๒๘๖๔๔๒๐
เสมียนส่งกำลังบำรุง ด.ต. นราพันธ์ ดุจจานุทัศน์ ๐๘๒ - ๗๔๗๑๖๔๔
เสมียนกิจการพลเรือน buy clomid ด.ต. ชำนาญ จันตะเภา ๐๘๙ - ๘๔๔๓๔๙๐
เสมียนกิจการพลเรือน ด.ต. สมศักดิ์ ถนอมสัตย์ ๐๘๙ - ๖๒๗๕๓๕๔
เสมียนกิจการพลเรือน
เสมียนการเงิน ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ ชาเหลา ๐๘๑ - ๗๖๐๑๗๖๙
เสมียนการเงิน ด.ต. ภูวนาท จบปาน ๐๘๐ - ๓๓๔๗๙๔๙
พยาบาล ร.ต.ท. วิมล ตะหน่อง ๐๘๑ - ๓๖๐๒๘๑๓
พยาบาล ด.ต. ประพาส ชุมพล ๐๘๕ - ๖๓๑๖๘๒๙
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ร.ต.ท. สมควร คำทอง ๐๙๓ - ๕๒๓๒๓๘๒
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ด.ต. ประพันธ์ ผลักกระโทก ๐๘๙ - ๘๔๖๕๗๒๙
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ด.ต. สกล วงษ์ทอง ๐๘๑ - ๕๔๙๙๓๒๑
พลขับ ร.ต.ท. เสนอ เอ็นยอด ๐๘๗ - ๖๑๘๘๔๙๕
พลขับ ร.ต.ต. พลอย จุดาบุตร ๐๘๙ - ๘๔๘๙๔๐๐
พลขับ ร.ต.ต. มนัส ฤาไชยสา ๐๘๐ - ๑๖๖๓๗๒๒
พลขับ จ.ส.ต. สันติชัย อุดมศิลป์ ๐๘๐ - ๗๓๙๘๙๗๖
ช่างเครื่อง ด.ต. บุญเลิศ เกิดดี ๐๘๐ - ๗๓๙๘๙๗๖

มว.มชส.ร้อย ตชด. ๒๑๗
ผบ.มว.มชส.ร้อยตชด.๒๑๗
รองผบ.มว.มชส.ร้อยตชด.๒๑๗ ด.ต. อุทัย ศรีวะสุทธ์ "๐๘๒ - ๘๖๐๔๔๒๒," ๐๙๗- ๑๓๗๖๑๙๘
จ่าหมวด ด.ต. สมิง สุขพินิจ ๐๘๙ - ๕๘๕๗๔๗๖
เสมียนหมวด ด.ต. ศรีศักดิ์ นามวงษ์ศรี ๐๘๙ - ๘๔๕๕๙๘๙
จนท.สถิติ ด.ต.หญิง กรองทิพย์ วันโสม ๐๘๙ - ๕๗๙๙๓๒๒
ผบ.ชุด (ชุดวิทยากร) ร.ต.ท. บุญสม ประกอบดี ๐๘๙ - ๒๘๔๔๔๕๓
รอง ผบ.ชุด ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ เจิมขุนทด ๐๘๗ - ๘๗๕๙๑๑๗
วิทยากร ด.ต. สันติ เพ็งประโคน ๐๘๓ - ๙๓๔๔๔๐๑

ผบ.ชุด(ชุดมวลชนสัมพันธ์1) ด.ต. ประสิทธิ์ คงโนนกอก ๐๘๑ - ๑๘๖๓๒๙๙
รอง ผบ.ชุด
พงว. / เสมียน
พยาบาล ร.ต.ท. แสนพล ปลอบโคกสูง ๐๘๕ - ๗๘๐๗๘๗๗
ผบ.ชุด(ชุดมวลชนสัมพันธ์2) ด.ต. ณรงค์ หงส์ทอง ๐๘๖ - ๒๕๖๒๗๔๗
รอง ผบ.ชุด ด.ต. พิพัฒน์ ราชประโคน ๐๙๘ - ๖๑๒๗๑๘๖

ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๑ ร.ต.อ. สุพร อริยสัจจานนท์ ๐๘๖-๒๓๔๗๔๑๗
รอง ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๑ ด.ต. ไพบูลย์ มหาหงส์ ๐๘๕-๗๓๙๑๗๐๐
จ่าหมวด ด.ต. นิคม วงษ์สระคู ๐๘๐ - ๗๙๗๓๑๓๖
เสมียนหมวด ส.ต.อ. เกียรติศักดิ์ นาเมือง ๐๘๗ - ๙๒๐๕๐๖๗
เสมียนหมวด / พลขับ
พยาบาล ร.ต.ท. บรรจง เปรียบนาน ๐๘๐ - ๑๖๙๐๖๑๔
พนักงานวิทยุ ด.ต. สันสกฤษ สิงยะเมือง ๐๘๙ - ๙๔๕๙๙๑๔
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อนุชิต ปิยไพร ๐๘๑ - ๗๐๙๗๙๙๘ 
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. อดิศักดิ์ ณรงค์ชัย ๐๘๐ - ๗๒๒๓๒๓๖
iรอง ผบ.หมู่ ด.ต. วีรพล สงวนแก้ว ๐๘๘ - ๔๗๓๑๘๕๓
นายพวก ๑ ร.ต.ต. หริรักษ์ สุนทรินทร์ ๐๘๗ - ๒๔๗๔๒๑๑
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ไกรวิทย์ โตอ่อน ๐๘๘ - ๕๘๐๕๖๙๔
พล ปล. ส.ต.ต. ภาณุมาศ เพิ่มพูน ๐๙๒ - ๘๑๙๙๒๕๐
พล ปล. ส.ต.ต. ทินกร ขาวงาม ๐๖๑ - ๓๘๗๒๘๔๗
นายพวก ๒ ด.ต. จำนง หิงขุนทด ๐๖๒ - ๑๓๕๙๖๘๙
ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. นิตินัย ปิยะวรารักษ์ ๐๘๗ - ๙๕๘๑๕๐๔
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. ศักดิ์ชัย นักธรรม ๐๘๙ - ๕๘๐๓๐๐๘
พยาบาล
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. อนุภัทร เกตุแก้ว ๐๘๐ - ๒๒๔๓๘๕๗
นายพวก ๑ ด.ต. ประวิทย์ แรงจบ ๐๘๑ - ๑๘๕๓๐๕๖
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. วิจิตร บุบผา ๐๙๑ - ๓๕๒๗๒๐๑
พล ปล. ส.ต.ต. กวี คงพูนเพิ่ม ๐๙๓ - ๖๕๑๘๔๔๒
พล ปล. ส.ต.ต. ฉัตรชัย โพธิ์ขาว ๐๘๘ - ๐๕๓๔๐๓๐
ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. มนตรี ละอองดี ๐๘๙ - ๗๐๙๒๔๓๗
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. วิทยา สุขสะอาด ๐๙๘ - ๑๘๒๑๐๙๔
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. อนันทชัย อรรคพันธ์ ๐๙๒ - ๗๔๒๑๔๘๖
พล ปล. ส.ต.ต. ศิริอนันต์ กลิ่นซ้อน ๐๘๔ - ๘๑๔๓๑๒๑ 
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ คำนวณ ๐๘๘ - ๑๐๐๐๓๒๓

ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๒ ร.ต.อ. เดชดวง โม่มกลาง ๐๘๑ - ๙๙๗๑๔๐๓
รอง ผบ.มว. ด.ต. สิทธิพร สีสิงห์ ๐๘๕ - ๗๗๗๖๘๗๗
จ่าหมวด ด.ต. จงกร หนองทองทา ๐๘๙ - ๙๔๙๖๐๖๙
เสมียนหมวด ส.ต.ต. สราวุธ ค้ำชู ๐๘๑ - ๗๓๐๖๕๐๑
พยาบาล จ.ส.ต. จำลอง พรมสาร ๐๘๖ - ๒๙๙๐๗๕๖
พนักงานวิทยุ ด.ต. สิงสัน กมณีย์ ๐๙๓ - ๐๕๓๑๗๘๘
พนักงานวิทยุ ส.ต.ต. เอกลักษณ์ พุทธสุวรรณ์ ๐๘๑ - ๕๗๗๒๕๐๒ 
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. วิชาญ รัตนวรรณ ๐๘๓ - ๓๗๑๒๒๐๕
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ปฏิกรณ์ ม่วงศรี ๐๘๘ - ๗๒๖๐๗๙๘
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. วีรพล วงษ์ขันธ์ ๐๘๙ - ๔๒๓๔๕๖๒
พล ปล. ส.ต.ต. อนุวัตร กรกฎ ๐๙๓ - ๑๔๖๓๓๐๗
พล ปล. ส.ต.ต. ธนะชัย สวัสดี ๐๘๕ - ๗๖๙๑๐๘๕
นายพวก ๒ ด.ต. อาคม พวงพันธ์ ๐๘๗ - ๔๔๐๗๗๘๑
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. เมธา พิกุล ๐๘๐ - ๖๗๒๖๐๐๓
ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. ประเสริฐ เจือจันทร์ ๐๘๘ - ๔๗๗๗๕๒๒
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. สำนัก ชัยโยรักษ์ ๐๘๔ - ๘๓๒๗๑๐๘
นายพวก ๑ ร.ต.ท. พิษณุ ดนเสมอ "๐๖๒ ๑๘๔๖๔๙๕, " ๐๖๒ ๑๙๓๕๕๙๕
พล ปล. ส.ต.ต. อธิวัฒน์ หอมเนียม ๐๘๗ - ๓๗๗๖๓๖๖
พล ปล. ส.ต.ต. ชัชพษ์ ดงงาม ๐๙๕ - ๖๓๘๕๑๗๑
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ชัยณรงค์ จิตรอารีย์ ๐๘๕ - ๗๐๗๑๗๘๓
ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. สมจิตร ภูจำปา ๐๘๗ - ๒๔๕๙๑๒๓
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. วิเชียร สายโรจน์ ๐๙๘ - ๙๔๗๗๙๔๕
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. เมตาวัส คงศาสตรา ๐๙๒ - ๓๖๓๕๖๘๕
พล ปล. ส.ต.ต. กิตติคุณ ตันกาศ ๐๘๘ - ๔๐๒๖๕๖๔
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ชัยณรงค์ จิตรอารีย์ ๐๘๔ - ๐๘๗๕๑๙๔
ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๓ ร.ต.ท.  ประจวบ  ชาญประโคน  ๐๘๙ – ๗๒๒๒๑๑๖ 
รอง ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๓ ด.ต. ทองคำ สมเสร็จ ๐๘๒ - ๑๓๑๗๖๐๖
จ่าหมวด ด.ต. ประเสริฐ สุทธิสุข ๐๘๐ - ๘๖๔๐๙๔๘
เสมียนหมวด ส.ต.อ. อาทร วิลามาศ ๐๘๗ - ๐๖๙๖๙๔๙
พนักงานวิทยุ ด.ต. นฤนาท ปะแดง "๐๘๐ - ๑๕๐๗๕๑๔," ๐๙๒-๘๒๗๓๖๘๙
พนักงานวิทยุ ส.ต.อ. ธวัชชัย พิมพา ๐๘๗ - ๒๙๗๒๖๕๕ 
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. ศักดิ์นรินทร์ โสมทอง ๐๘๑ - ๓๔๖๙๑๓๘
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ธงชัย วินทะไชย ๐๘๗ - ๙๕๗๓๐๙๗
นายพวก ๑ ร.ต.ท. ธวัชชัย รัตนกาล ๐๘๗ - ๘๗๙๗๔๖๗
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ทัตเทพ ชัยมงคล ๐๙๔ - ๐๔๖๐๔๖๓
พล ปล. ส.ต.ต. วีระพงศ์ ลายู ๐๘๙ - ๖๕๘๐๘๑๘
พล ปล. ส.ต.ต. สุรศักดิ์ โสดา ๐๙๐ - ๘๖๐๘๘๒๐
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ฉัตรวิชญ์ ยามานนท์ ๐๙๐ - ๙๗๖๔๕๗๑
ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. ธารา เสาเวียง ๐๘๑ -๒๗๖๙๓๘๘
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. อภิชาติ บุราชรินทร์ ๐๘๕ - ๒๑๗๖๑๙๐
นายพวก ๑ ร.ต.ท. จำลอง ใจอยู่ ๐๘๑ - ๙๗๗๔๗๖๓
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ณัฐพล สุริยะพรม ๐๘๐ - ๔๔๒๓๘๓๗
พล ปล. ส.ต.ต. อนันต์ หุ่นกรีด ๐๘๓ - ๙๒๓๖๕๙๙
พล ปล. ส.ต.ต. กิตติพงศ์ ธนวัชรชัย ๐๙๐ - ๐๙๕๕๑๗๗
นายพวก ๒ ด.ต. วิทยา แก้วอนันต์ ๐๘๘ - ๓๗๘๙๗๖๑
ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. ประกาศ ธูปขุนทด ๐๘๗ - ๒๔๔๓๕๑๐
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. เดชา ราชาโคตร ๐๘๖ - ๒๖๑๐๒๕๑
พนักงานวิทยุ ด.ต. ชมพู ศรีโพนทอง ๐๘๐ - ๑๘๙๐๑๗๓
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. วีระศักดิ์ ขวัญเทพ ๐๘๗ - ๐๙๖๐๘๒๐
พล ปล. ส.ต.ต. ภูธิป ชูจิตรชื่น ๐๘๔ - ๘๔๒๒๔๓๙
พล ปล. ส.ต.ต. อนุกูล มณีรัตน์ ๐๘๖ - ๑๙๐๒๒๔๕
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. อำรัญ อีแต ๐๘๖ - ๘๘๙๗๘๓๘ 

ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๔ ร.ต.อ. กฤษฎา แสงจันทร์ ๐๘๑ - ๙๗๗๔๗๖๓
รอง ผบ.มว.ตชด.๒๑๗๔ ด.ต. เชิดชัย อัคเสริญ ๐๘๐ - ๔๔๒๓๘๓๗
จ่าหมวด ด.ต. อดุลชัย แพงกัญญา ๐๘๓ - ๙๒๓๖๕๙๙
เสมียนหมวด ส.ต.อ. สุเมธ สุระภา ๐๙๐ - ๐๙๕๕๑๗๗
พนักงานวิทยุ ร.ต.ต. อมร สุทธิอาคาร ๐๘๘ - ๓๗๘๙๗๖๑
พนักงานวิทยุ จ.ส.ต. อาคม เขียวสี ๐๘๗ - ๒๔๔๓๕๑๐
ผบ.หมู่ ๑ ด.ต. พินิต ประดับวัน ๐๘๖ - ๒๖๑๐๒๕๑
รอง ผบ.หมู่ จ.ส.ต. ประยุทธ เพิ่มงาม ๐๘๐ - ๑๘๙๐๑๗๓
นายพวก ๑ ร.ต.ท. สมหมาย เทียมทะนงค์ ๐๘๗ - ๐๙๖๐๘๒๐
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. วีระชัย แสงรุ่งสว่าง ๐๘๔ - ๘๔๒๒๔๓๙
พล ปล. ส.ต.ต. ศิริเดช เดชศิริ ๐๘๖ - ๑๙๐๒๒๔๕
ผบ.หมู่ ๒ ด.ต. ชัยยา ช่อเพชร ๐๘๖ - ๘๘๙๗๘๓๘ 
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. ชัยณรงค์ ไตรณรงค์ ๐๘๖ - ๒๔๐๐๓๐๖
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. อนันท์ แก้วดวงเล็ก ๐๙๑ - ๓๔๕๗๖๑๓
พล ปล. ส.ต.ต. สิทธิชัย ทองอ่อน ๐๘๔ - ๗๘๗๖๖๓๒
พล ปล. ส.ต.ต. สรรเสริญ ถูระวรณ์ ๐๘๗ - ๙๐๙๓๑๘๒
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. อนุพงษ์ จุละกะ ๐๘๙ - ๒๘๖๘๔๙๘
ผบ.หมู่ ๓ ด.ต. ประยุทธ ดวงแก้ว ๐๙๓ - ๓๒๘๔๐๒๙
รอง ผบ.หมู่ ด.ต. บุญรัตน์ อินทรีย์ ๐๘๗ - ๘๖๒๘๗๔๓
นายพวก ๑ ส.ต.อ. อภิชาติ ขาววิเศษ ๐๘๒ - ๑๒๗๒๐๗๒
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ คงทอง ๐๘๗ - ๙๖๐๙๗๗๕
พล ปล. ส.ต.ต. เอกราช สุริยพงษ์ ๐๖๑ - ๒๓๒๑๗๖๐
นายพวก ๒ ด.ต. ประวิตร คมสันต์ ๐๘๖ - ๘๕๘๖๗๗๔
พล ค.๑๐ ส.ต.ต. ปฏิภาณ ติละบาล ๐๘๘ - ๓๗๕๐๓๙๗

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2563

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

เว็บลิ้งค์หน่วยในสังกัด

 

www.govesite.com/bpp214/index.php?p=1 (ร้อย ตชด.214)
ร้อย ตชด.215

ร้อย ตชด.216
ร้อย ตชด.217

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

 1. สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูห้องส้มชาย-หญิง
  และปรับปรุงห้องเรียนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์
 2. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร
 3. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
 4. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 5. ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214
 7. ประกาศรับสมัคร ครูจ้างสอน (ผดด.)ประจำ ร.ร ตชด.บ้านโคกแสลง ประจำปีงบประมาณ 2559
 8. ประกวดราคาเรือนแถวชั้นประทวน 2559    
 9. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖

 

 

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners